วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 15,16 เป็นประธานที่ประชุมข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านกระบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเชียงราย โดยมีนายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ข้าราชการและพนักงานราชการเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย