วันที่ 15 ส.ค.2561ที่ห้องประชุมจอมกิตติ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับ และ นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย ตลอดจน มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มเกษตรกรภาคเหนือตอนบน 2 และเกษตรกรจากโรงเรียนชาวนาเข้าร่วม