วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในที่ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อเร่งติดตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ปี ๒๕๖๑ ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายดังกล่าว โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ข้าราชการ และพนักงานราชการเข้าประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย