วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางอำนวยพร มากไมตรี ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ร่วมกับส่วนราชการของกระทรวง กรม จังหวัด โดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน อีกทั้งบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและองค์กรภาคีเครือข่าย ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาเกษตรกรร่วมกัน ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย