วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ สถานีพัฒนาที่ดินฯ , โครงการชลประทาน , เกษตรจังหวัด , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกร พร้อมทั้งเกษตรและสหกรณ์จังหวัด จัด “ตลาดนัดข้าวโพดหลังฤดูทำนา” ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนโครงการสารพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ให้มีการปรับกระบวนการคิดใหม่ ให้เป็น “เชียงรายโมเดล” โดยให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม ภายใต้นโยบายคือ 1. เกษตรกร ไม่รับเงินสดเลยเด็ดขาด 2. ต้องไม่มีการผูกขาดต้นเมล็ดพันธุ์ 3. ต้องไม่มีการฮั้วเวลาซื้อผลผลิต จัดให้มีการลงทะเบียน จัดเวทีให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวผลผลิต การให้สินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ตลอดจนการจำหน่ายผลผลิต โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ณ สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จำกัด สาขาเวียงเชียงรุ้ง