วันที่ 23 มกราคม 2562 จังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือนมกราคม 2562 โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานอนุกรรมการ นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นอนุกรรมการ นายคีตวุฒิ นับแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริการจัดการสหกรณ์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย