วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการตรวจการสหกรณ์ และติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องและข้อสังเกตุของผู้สอบบัญชี โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ ที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย