วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน อาชีวศึกษาเชียงราย -พะเยา บ้านกิ่วกาญจน์ หมู่ที่ 6 ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนฯ ในส่วนของการส่งเสริมสหกรณ์นักเรียน มีกิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมร้านสหกรณ์นักเรียน กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรมประกวดการบันทึกรายงานการประชุมการบันทึกบัญชีของสหกรณ์นักเรียน โอกาสนี้ นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ 16-17 พร้อมด้วยนายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย นำเจ้าหน้าที่ ร่วมเข้าเฝ้าฯ ร่วมรับเสด็จ