วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษในหัวข้อวิชาการสร้างจิตสำนึก/ภาวะผู้นำ ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “สร้างผู้นำสหกรณ์รุ่นใหม่ Young COOPERATIVE Leader” จัดโดย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 10 จังหวัดลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่การบริหารจัดการรูปแบบสหกรณ์อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง กฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ์ ระบบการเงินการบัญชีสหกรณ์และภาวะผู้นำ ซึ่งมีผู้นำกลุ่มสมาชิกชั้นนำของสหกรณ์ ในโครงการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นสหกรณ์หลักภาคการเกษตรระดับอำเภอ ในจังหวัดเชียงราย จำนวน 50 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ โรงแรมพิมานอินน์อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย