วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ “ด้วยรักและผูกพัน สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 8” สหกรณ์การเกษตรเวียงป่าเป้า จำกัด อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ภายในงาน สหกรณ์ฯ ได้เชิญตัวแทนกลุ่มสมาชิกสหกรณ์เป็นร่วมงาน พร้อมมีการจัดกิจกรรมจับรางวัลหุ้นลุ้นโชค แจกรางวัลให้กับสมาชิกสหกรณ์เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรเวียงป่าเป้า จำกัด อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย