วันที่ 22 มีนาคม 2562 นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางดุษณีย์ภรณ์ บุญพุ่มพวง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ร่วมกับสหกรณ์ 8 แห่ง ได้แก่สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด สหกรณ์การเกษตรแม่สาย จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จำกัด สหกรณ์ประมงพาน จำกัด สหกรณ์ชาดอยตุง จำกัด และ สหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจโครงการไมซ์เพื่อชุมชนผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล Video Conference จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องประชุมต่อเติมเต็ม สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย