วันที่ 22 มีนาคม 2562 นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานที่ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.) ครั้งที่ 2/2562 ของปีงบประมาณ 2562 โดยมีคณะทำงานระดับจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย