วันที่ 2 เมษายน 2562 นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสหกรณ์รูปแบบประชารัฐ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร โดยมีนางดุษณีย์ภรณ์ บุญพุ่มพวง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์และคณะพร้อมด้วย คณะกรรมการสหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด ให้การต้อนรับ รวมทั้ง ทีมคณะข้าราชการ พนักงานราชการ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ร่วมประชุมและสังเกตการณ์ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากหอการค้าจังหวัดเชียงราย มาเข้าร่วมประชุมและและแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติร่วมกันเพื่อสร้างความร่วมมือกับสหกรณ์ภาคการเกษตรและพิธีลงนามการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ณ สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย