เชียงราย เดินเครื่อง เสริมอาชีพ ในพื้นที่ กทช.
วันที่ 10 เมษายน 2562 นางสาวชูจิต ทองย้อย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานที่ประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ราษฎรผู้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินจังหวัดเชียงราย (กทช.)เพื่อพิจารณาจัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพราษฎรในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าห้วยสัก และป่าแม่กกฝั่งขวา ในท้องที่ตำบลห้วยสัก และตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย ตำบลดอนศิลา ตำบลผางามและตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย และตำบลป่าซาง ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย