เชียงราย เสริมความแกร่งให้กลุ่มเกษตรกร
วันที่ 10 เมษายน 2562 นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร และบรรยายพิเศษหัวข้อการบริหารจัดการทางธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพ ให้แก่ผู้แทนตามกลุ่มเป้าหมายผู้บริหารกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงราย จำนวน 30 คน ซึ่งดำเนินการจัดโดยนายคีตวุฒิ นับแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ และคณะ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย