วันที่ 23 เมษายน 2562 นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ แปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรหงาวตับเต่า จำกัด อ.เทิง จ.เชียงราย มีเกษตรกรเข้าร่วมงานกว่า 200 คน ในงานมีการจัดนิทรรศการวิชาการ การกำจัดหนอนกระทู้ การสาธิตเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ครบอายุ โดยมีสหกรณ์การเกษตรหงาวตับเต่า จำกัด เป็นจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคารับซื้อตามมาตรฐานตามที่กรมการค้าภายในกำหนด