วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานที่ประชุมพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562
     นายคีตวุฒิ นับแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริการจัดการสหกรณ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาและอนุมัติเงินกู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร จำนวน 4 กลุ่ม รวมเป็นเงินจำนวน 2,400,000 บาท ณ ห้องประชุม ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย