วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 จังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2562ประจำเดือนมกราคม 2562 โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานอนุกรรมการ นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นอนุกรรมการ นายคีตวุฒิ นับแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริการจัดการสหกรณ์ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พิจารณาและอนุมัติให้สหกรณ์ต่างๆ กู้ในครั้งนี้ จำนวน 4 สหกรณ์ เป็นเงินกู้รวม จำนวน 14.6 ล้านบาท ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย