นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย และคณะ เดินทางไปในพื้นที่ ดอยช้าง เพื่อร่วมสังเกตการณ์ และให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมในการรวมกลุ่มและจัดตั้งเป็นสหกรณ์ให้ แก่ผู้นำเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ บนดอยช้าง ซึ่งมีคณะผู้แทนจากบริษัท ดัชมิลด์ จำกัด นำโดยนายพรชัย สวัสดิ์สุขสมชัย กรรมการผู้จัดการ ได้เข้าพื้นที่ดอยช้าง เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ คุณภาพของกาแฟ ภาวะเศรษฐกิจของพื้นที่ ซึ่งบริษัท ต้องการนำกาแฟจากดอยช้างที่มีคุณภาพ ไปเป็นวัตถุดิบ ใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์จำหน่ายในท้องตลาด โดยมีผู้นำเกษตรกรให้การต้อนรับ ณ ศิริญญากาแฟ และสวนพื้นที่ปลูกกาแฟดอยช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย