สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จัดประชุมพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานกรรมการ นายคีตวุฒิ นับแสง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริการจัดการสหกรณ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ พิจารณาและอนุมัติเงินกู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร จำนวน 3 กลุ่ม รวมเป็นเงินจำนวน 1,100,000 บาท ได้แก่ 1. กลุ่มเกษตรกรทำนาธารทอง อำเภอพาน กู้เงินไปเพื่อส่งเสริมการผลิตข้าว จำนวน 500,000.-บาท 2. กลุ่มเกษตรกรทำนาทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง กู้เงินไปเพื่อส่งเสริมการผลิตข้าว จำนวน 300,000.-บาท และ3.กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง กู้เงินไปเพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวโพด จำนวน 300,000.-บาท ณ ห้องประชุม ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย