อำนาจหน้าที่ ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
            มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
                      -  ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
                      -  ส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกร
                      -  ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้บุคลากร กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
                      -  ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์
                      -  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ
                     ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ติดตาม รวบรวมแผนงาน จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณ  งานเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล งานเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานบริหารงานทั่วไป งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานและจัดทำปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ  งานด้านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนงาน/โครงการและคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงาน  งานสนับสนุนงานนโยบายของจังหวัด  กระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ และรัฐบาล ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดของงานที่ต้องรับผิดชอบ

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ
                      . เผยแพร่และให้ความรู้ความเข้าใจในระบบสหกรณ์ว่าด้วยเรื่องอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน กลุ่มอาชีพ และประชาชนทั่วไป               
                      ๒. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสหกรณ์ เพื่อให้คำแนะนำแก่คณะผู้จัดตั้งเกี่ยวกับการขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ ตรวจสอบและเสนอความเห็น และให้คำปรึกษาในด้านการกำหนดข้อบังคับสหกรณ์
 

                      ๓. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มลักษณะอื่นๆ ว่าเมื่อมีการจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วสามารถดำเนินการบริหารกลุ่มไปได้ด้วยดีเพียงใดเพราะกลุ่มที่ตั้งขึ้นมานั้นจะต้องมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
                      ๔
. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มลักษณะอื่น ที่จัดตั้งขึ้นมาว่ามีปัญหาในการดำเนินงานอย่างไร และหากพบปัญหาจะต้องร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่เข้าไปทำการช่วยเหลือ 
                      ๕. ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรกลุ่มอาชีพในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
                      ๖. ให้คำปรึกษา แนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดตั้งและการส่งเสริมให้แก่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ จากการที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ได้ทำการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ต่างๆ
                      ๗. ให้คำปรึกษา แนะนำแก่สหกรณ์ พร้อมกับติดตามการดำเนินงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
                      ๘. สนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยวิเคราะห์ความต้องการ สภาพปัญหา แยกแยะและจัดกลุ่มของความต้องการให้ชัดเจน
                      ๙. ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ตามที่กำหนด
                      ๑๐. การถ่ายทอดองค์ความรู้ การจัดการฝึกอบรม การบริหารโครงการระดับจังหวัดในภารกิจที่เกี่ยวข้อง
                      ๑๑. สนับสนุนงานนโยบายของจังหวัด, กระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ และรัฐบาลในภาระกิจที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมอบหมาย
                      ๑๒. ติดตาม ประเมินผล รายงานผลงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                      ๑๓. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ                                              

                   ๑. ศึกษา วิเคราะห์ ให้การแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดระบบงาน งานบริหารงานบุคคลและการควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง

                   ๒. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดหาการลงทุน และการบริการเงินทุนของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร 
                   ๓. ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการสนับสนุนเงินทุนและสินเชื่อแก่สหกรณ์ รวมทั้งการตรวจติดตามและประเมินผล
                   ๔. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลต่างๆ  ให้การแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงาน,การบิหารจัดการ, การจัดระบบงาน งานบริหารงานบุคคลและการควบคุมภายใน ตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง
                   ๕. วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มลักษณะอื่นๆ ด้านระบบการบริหารจัดการ และการควบคุมภายใน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
                   ๖. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารการจัดการสหกรณ์ให้แก่ สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน                             ๗. ติดตามและดำเนินการประเมินผลรายงานผลงานและโครงการต่างๆ ในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
                   ๘. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเดิม
                   ๙สนับสนุนงานนโยบายของจังหวัด, กระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ และรัฐบาล ในภาระกิจที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมอบหมาย
                   ๑๐. ติดตาม ประเมินผล รายงานผลงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                   ๑๑. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ
                    ๑. ศึกษา วิเคราะห์ และให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจ และส่งเสริมการตลาดแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
                   ๒. ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า การบรรจุภัณฑ์ และรูปแบบการบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
                   ๓. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านการตลาด และส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจ การตลาดสหกรณ์ ลู่ทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
                   ๔. วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์ กลุ่มเยาวชนสหกรณ์ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มลักษณะอื่นๆ ด้านการขยายและวางแผนการพัฒนาธุรกิจ ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้สามารถดำเนินการบริหารจัดการ เป็นไปได้ด้วยดี
                   ๕. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการแก้ไขปัญหาด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ให้แก่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์
                   ๖. ประสานงานให้ความช่วยเหลือในการดูแล รักษา และการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
                   ๗. ติดตามและดำเนินการประเมินผลรายงานผลงานและโครงการต่างๆ ในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มงาน
                   ๘. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเดิม
                   ๙. สนับสนุนงานนโยบายของจังหวัด, กระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ และรัฐบาลในภาระกิจที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมอบหมาย
                   ๑๐. ติดตาม ประเมินผล รายงานผลงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                   ๑๑. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มตรวจการสหกรณ์ มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ
                   . ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล เพื่อตรวจสอบกิจการ และฐานะการเงินของสหกรณ์ เพื่อกำกับดูแลให้สหกรณ์ปฏิบัติหรืองดเว้นปฏิบัติตามที่กฎหมายสหกรณ์หรือกฎหมายอื่นกำหนด
                   ๒. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับจดทะเบียน การควบ การแยก การเลิก การชำระบัญชี การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร
                   ๓. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อวางระบบและแนวทางการตรวจการสหกรณ์ และดำเนินการจัดทำคำสั่งต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและคำสั่งนายทะเบียน 
                   ๔. ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูล เพื่อตรวจสอบกิจการ และฐานะการเงินของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร  เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามกำหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
                   ๕. ศึกษา วิเคราะห์ การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ การร้องเรียน การดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อนำเสนอนายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยหรือสั่งการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                   ๖. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย เช่น การร้องเรียนคดีความต่างๆ รวมทั้งเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ และติดตามผลความก้าวหน้าในการแก้ไขจนแล้วเสร็จ
                   ๗. ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ตอบข้อหารือ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์
                   ๘. ช่วยเหลือนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ในการเตรียมการ หรือทำคำสั่งทางปกครองให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางปกครอง
                   ๙. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
                   ๑๐. ประสานการทำงานร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จ
                   ๑๑. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย   โดยประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบการตรวจการสหกรณ์และแต่งตั้งผู้ตรวจการสหกรณ์
                   ๑๒. สนับสนุนงานนโยบายของจังหวัด, กระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ และรัฐบาลในภาระกิจที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมอบหมาย
                   ๑๓. ติดตาม ประเมินผล รายงานผลงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                   ๑๔. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับ                   

                   ๑. ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฎหมายว่าด้วยกลุ่มเกษตรกร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ

                   ๒. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่รับผิดชอบ

                   ๓. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ทุกประเภท และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ 
                   ๔. เผยแพร่และให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่รับผิดชอบ  
                   ๕. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์และรักษาระดับมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเดิม

                   ๖. ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมสหกรณ์ และระบบการตรวจการสหกรณ์

                ๗. ส่งเสริมและพัฒนา ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งประสานงานกับส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และโรงเรียนขยายผลเกษตรอาหารกลางวันในพื้นที่อำเภอที่รับผิดชอบ

       ๘สนับสนุนงานนโยบายของจังหวัด, กระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ และรัฐบาลในภารกิจที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับหมอบหมาย
                   ๙. ติดตาม ประเมินผล รายงานผลงานและโครงการต่างๆ ในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                   ๑๐. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายโดยแบ่งความรับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรและกิจการงานต่างที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่อำเภอต่างๆ