งบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลด

พฤษภาคม 2565 
เมษายน 2565 
มีนาคม 2565 
กุมภาพันธ์ 2565 
มกราคม 2565 
ธันวาคม 2564 
พฤศจิกายน 2564
ตุลาคม 2564 

 

งบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ 2563

ปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลด

กันยายน 2563 
สิงหาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 
มิถุนายน 2563 
พฤษภาคม 2563 
เมษายน 2563 
มีนาคม 2563 
กุมภาพันธ์ 2563 
มกราคม 2563 
ธันวาคม  2562 
พฤศจิกายน 2562 
ตุลาคม  2562 

 

 

งบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ 2562

ปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลด

กันยายน  2562 
สิงหาคม  2562 
กรกฏาคม  2562 
มิถุนายน  2562 
พฤษภาคม  2562 
เมษยน  2562 

มีนาคม  2562 

กุมภาพันธ์  2562 

 

มกราคม 2562 

ธันวาคม 2561 

 

พฤศจิกายน 2561 

ตุลาคม 2561 

 

งบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2561

 

ดาวน์โหลด

 

กันยายน 2561 

 

สิงหาคม 2561 

กรกฎาคม 2561 

มิถุนายน 2561 

 

พฤษภาคม 2561 

 

เมษายน 2561 

 

มีนาคม 2561 

 

กุมภาพันธ์ 2561 

 

มกราคม 2561
ธันวาคม 2560

พฤศจิกายน 2560

 

ตุลาคม 2560

 

 

 

งบทดลองประจำเดือน ปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลด

พฤศจิกายน 2564 
ตุลาคม 2564 
กันยายน 2564 
สิงหาคม 2564 
กรกฎาคม 2564 
มิถุนายน 2564 
พฤษภาคม 2564 
เมษายน 2564 
มีนาคม 2564 
กุมภาพันธ์ 2564 
มกราคม 2564 
ธันวาคม 2563 
พฤศจิกายน 2563 
ตุลาคม 2563