ประวัติความเป็นมา

 

                 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย  ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2485  โดยมีนายธนิต  อยู่สุข  ดำรงตำแหน่งสหกรณ์จังหวัดคนแรก

เมื่อปี พ.ศ. 2497 สมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดเชียงรายได้ร่วมใจซื้อที่ดิน จำนวนเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา พร้อมอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ทรงปันหยา

1 หลัง และห้องประชุมเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวทรงมนิลาบริจาคให้เป็นของทางราชการ โดยใช้เป็นสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ปี พ.ศ. 2540 ได้รับ

 งบประมาณจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 4,371,000 บาท และได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานสหกรณ์หลังใหม่ เป็นอาคารตึก 3 ชั้นทรงไทย

ล้านนาประยุกต์ ซึ่งเป็นที่ทำการปัจจุบัน ตั้งอยู่เลขที่ 899 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000