กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  

(อัตรากำลัง 6 คน)

 

 

Nongluck

 

 

ชื่อ    :  นางสาวนงลักษณ์ สุนันต๊ะ
ตำแหน่ง    :  
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
                   
ผู้อำนวยการกลุ่ม ฯ
วุฒิการศึกษา    :  

สาขา   :
 
โทรศัพท์    :  053 - 711178 ต่อ 26

E-mail     : 

 pipat

 

 

ชื่อ : นายพิพัฒน์ วงค์ริน


ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ


วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท


สาขา : บริหารธุรกิจ


โทรศัพท์ : 053 - 711178 ต่อ 26


E-mail : pipat_won @ cpd.go.th

 Ding

 

 

ชื่อ : นางจุฑาทิพย์ พรมขัดดุก


ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ


วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท


สาขา : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต


โทรศัพท์ : 053 - 711178 ต่อ 26


E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ชื่อ      :   นางกัญญ์วรา  ทาศรี
ตำแหน่ง    :
  นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา   :
  ปริญญาโท
สาขา    :   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โทรศัพท์    : 053 - 711178 ต่อ 26

E-mail    :

 

 

 

ชื่อ    :   นางวิชญา  วิชัยปะ
ตำแหน่ง    :   
นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา   :
  ปริญญาตรี
สาขา     :   
การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
โทรศัพท์    :
  053 - 711178 ต่อ 26

E-mail     :

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ     : นายวุฒินันท์  นันทะวิเชียร
ตำแหน่ง     :   
นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา    :
  ปริญญาตรี
สาขา    :  บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)
โทรศัพท์    :
  053 - 711178 ต่อ 26

E-mail     :