กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  

(อัตรากำลัง 6 คน)

IMG 9680

 

ชื่อ    :    นายคีตวุฒิ  นับแสง
ตำแหน่ง    :  
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ
                    
  ผู้อำนวยการกลุ่ม ฯ
วุฒิการศึกษา    :  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)
สาขา   :
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
โทรศัพท์    :  
089-9566886
E-mail     : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Achara

 

ชื่อ     :   นางสาวอัจฉรา  จันทร์ดี
ตำแหน่ง    :  
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา   :   
ปริญญา โท
สาขา     :  
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แขนงวิชาสหกรณ์)
โทรศัพท์    :   
  085-6203195
E-mail     :   Achara_jd @ cpd.go.th

 

 

 

ชื่อ    :   นางจุฑาทิพย์  พรมขัดดุก

ตำแหน่ง    :   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา    :   ปริญญาโท

สาขา   :   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

โทรศัพท์   :  088-2669807

E-mail    :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

ชื่อ      :   นางกัญญ์วรา  ทาศรี
ตำแหน่ง    :
  นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา   :
  ปริญญาโท
สาขา    :   
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โทรศัพท์    :  
084-1754242
E-mail    :

 

 

 

ชื่อ    :   นางวิชญา  วิชัยปะ
ตำแหน่ง    :   
นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา   :
  ปริญญาตรี
สาขา     :   
การจัดการทั่วไป(การบัญชี)
โทรศัพท์    :
  086-9119833
E-mail     :

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ     : นายวุฒินันท์  นันทะวิเชียร
ตำแหน่ง     :   
นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา    :
  ปริญญาตรี
สาขา    :  บริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)
โทรศัพท์    :
  091-8588482
E-mail     :