กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

(อัตรากำลัง  7คน)

wisut

 

ชื่อ    :   นายวิสุทธิ์  จตุรลาวัลย์
ตำแหน่ง    :  
 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

                   ผู้อำนวยการกลุ่มฯ
วุฒิการศึกษา    : 
 ปริญญาโท

สาขา   : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สหกรณ์)

โทรศัพท์    :   053-711-178 ต่อ 26

มือถือ    :   084-174-3535

E-mail     : 

 

 

ชื่อ     :   นางสาวเฉลิมพร  วงศ์จักร์

ตำแหน่ง    :   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา   : 
  ปริญญาโท
สาขา    : 
  เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
โทรศัพท์    : 
  053-711-178 ต่อ 24

มือถือ : 091-8596823
E-mail    :

 

punchanuch

 

ชื่อ    :   นางสาวปุญชรัสมิ์  คำเพียร

ตำแหน่ง    :   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา    :   ปริญญาตรี

สาขา   :  การบัญชี

โทรศัพท์     :   053-711-178 ต่อ 24

มือถือ : 098-5489948

E-mail    :   

 

 

ชื่อ    :   นายวิชัย  ใจใหญ่

ตำแหน่ง    :   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา   :   ปริญญาตรี

สาขา     :

โทรศัพท์    :   053-711-178 ต่อ 24

มือถือ : 091-0711805

E-mail    :   

 

 

ชื่อ    :   นายธัชนนท์ ก๋าละ

ตำแหน่ง    :   นักวิชาการสหกรณ์

วุฒิการศึกษา   :   ปริญญาตรี

สาขา    :   ศิลปศาสตร์บัณฑิต(การจัดการทั่วไป)

โทรศัพท์     :   053-711-178 ต่อ 24

มือถือ :   086-1873524

E-mail    :   

 

 

 

ชื่อ    :   นางสาวกมลลักษณ์ บุญศรี

ตำแหน่ง    :   นักวิชาการสหกรณ์

วุฒิการศึกษา    :   ปริญญาตรี

สาขา     :   บัญชีบัณฑิต(การบัญชี)

โทรศัพท์    :   053-711-178 ต่อ 24

มือถือ :   088-2695179

E-mail    : 

 

 

 

ชื่อ    :   นางสาวณัฐวรินญา  แก้ววิมล

ตำแหน่ง    :   นักวิชาการสหกรณ์

วุฒิการศึกษา   :   ปริญญาตรี

สาขา    :   เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

โทรศัพท์    :   053-711-178 ต่อ 24

มือถือ :   088-4072495

E-mail    :