กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

(อัตรากำลัง 6คน)

wisut

 

ชื่อ    :   นายวิสุทธิ์  จตุรลาวัลย์
ตำแหน่ง    :  
 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

                   ผู้อำนวยการกลุ่มฯ
วุฒิการศึกษา    : 
 ปริญญาโท

สาขา   : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สหกรณ์)

โทรศัพท์    :   053-711-178 ต่อ 26

E-mail     : 

 

punchanuch

 

 

 

ชื่อ     :     นางปุญชรัสมิ์ จำรัส

ตำแหน่ง    :     นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา   : ปริญญาตรี

สาขา    :     การบัญชี

โทรศัพท์    :  053-711-178 ต่อ 24

E-mail    :     

 

Pong

 

 

 

 

 

ชื่อ : นางสาวเยาวภา ศรีวิชัย

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา :  -

โทรศัพท์ : 053-711-178 ต่อ 24

E-mail : -

 

 

Meen

 

 

ชื่อ     :     นางสาวปาจรีย์ มธุรสาทิส

ตำแหน่ง    :     นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา   : ปริญญาโท

สาขา    :     -

โทรศัพท์    :  053-711-178 ต่อ 24

E-mail    : -

 

 

 

ชื่อ    :   นางสาวกมลลักษณ์ บุญศรี

ตำแหน่ง    :   นักวิชาการสหกรณ์

วุฒิการศึกษา    :   ปริญญาตรี

สาขา     :   บัญชีบัณฑิต(การบัญชี)

โทรศัพท์    :   053-711-178 ต่อ 24

E-mail    : 

 

 

 

 

ชื่อ    :   นางสาวณัฐวรินญา  แก้ววิมล

ตำแหน่ง    :   นักวิชาการสหกรณ์

วุฒิการศึกษา   :   ปริญญาตรี

สาขา    :   เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

โทรศัพท์    :   053-711-178 ต่อ 24

E-mail    :