กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑

 (อ.เมืองเชียงราย อ.แม่ลาว อ.เวียงชัย)

(อัตรากำลัง  9  คน)

 

 

 

 

 

ชื่อ     :   นายสวัสดิ์  รมภิรันต์

ตำแหน่ง   :   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

                  ผู้อำนวยการกลุ่มฯ
วุฒิการศึกษา    :  
ปริญญาโท

สาขา    :    เศรษฐศาสตร์เกษตร

โทรศัพท์    :   053-711-178 ต่อ 21
มือถือ    :   
089-854-9741
E-mail    :

jareonchai

ชื่อ     :     นายเจริญชัย    เชื้อสะอาด
ตำแหน่ง     :   
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
วุฒิการศึกษา    :   
 ปริญญาตรี
สาขา    :   
 วิชาสหกรณ์
โทรศัพท์    : 
 053 - 711178 ต่อ 21
มือถือ    :    
093 - 1654745

E-mail    :   chareon

 

 

 

ชื่อ    :   นายวีระยุทธ  วิริยาวุฒิ

ตำแหน่ง    :    นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา    :   
ปริญญาตรี
สาขา    :   
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์   :   
053-711-178 ต่อ 21
มือถือ     :   
086-431-1659, 081-681-0094
E-mail     :

DSC09092

ชื่อ        นางสาวดรรชนี ปันทะลา

ตำแหน่ง    :    นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา    :    ปริญญาตรี

สาขา     :    บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)

มือถือ     :    08-6921-6115

E-mail     :

 cpd

 

ชื่อ      : 
ตำแหน่ง     :

วุฒิการศึกษา    :

สาขา    :

โทรศัพท์   :

มือถือ    :

E-mail     :
  

 

 

 

 

 

ชื่อ    :   นางสาวยุวรี กิยา
ตำแหน่ง    :   
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา    :   
ปริญญาโท
สาขา    :   
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
โทรศัพท์    :   
053-711-178 ต่อ 21
มือถือ    :   
095-049-6945
E-mail    :

 orn

 

 

ชื่อ     :   นางสาวอรวลี  ด่านสถาปนาพงศ์
ตำแหน่ง     :   
นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา    :   
ปริญญาโท
สาขา     :   
บริหารธุรกิจ
โทรศัพท์    :   
053-711-178 ต่อ 21
มือถือ    :   
097-9461657
E-mail     : 
onvalee2524 @ gmail.com

 

Jo

 

 

 

ชื่อ     :   นายสรายุทธ    ทอนช่วย
ตำแหน่ง    :   
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
วุฒิการศึกษา    :   
ปวส.
สาขา     : 
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (การพัฒนาเว็บเพจ)
โทรศัพท์    :   
053-711-178 ต่อ 21
มือถือ     :   
๐๘๗ - ๕๖๕๖๘๓๓
E-mail     :

 

 

 

 

ชื่อ     :   นายกิตติไกร  ไชยเลิศ
ตำแหน่ง     :   
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
วุฒิการศึกษา    :  
ปวส.

สาขา     :    การจัดการทรัพยากรมนุษย์

โทรศัพท์     :    053-711-178 ต่อ 21
มือถือ    :  089-0460570
E-mail     :

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ( อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่ลาว อำเภอเวียงชัย ) กำกับดูแล

 

ทั้งหมด 42 สหกรณ์ 15 กลุ่มเกษตรกร ดังนี้

       

  • นายสวัสดิ์ รมภิรันต์ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ( ผอ.กลุ่มฯ) จำนวน 7 สหกรณ์ 1 กลุ่มเกษตรกร

         สหกรณ์

          1. ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)                                          

          2. สหกรณ์ออมทรัพ์ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)             

          3. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)      

          4. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

          5. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เชียงราย จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

          6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด ( อ.เมืองเชียงราย )

          7. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย จำกัด (อ.เมืองเชียงราย) 

         กลุ่มเกษตรกร
           1. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลห้วยสัก (อ.เมืองเชียงราย)

       

  •  นายเจริญชัย เชื้อสะอาด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส จำนวน 7 สหกรณ์ 3 กลุ่มเกษตรกร

          สหกรณ์

           1. สหกรณ์การเกษตรแม่ลาว จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

           2. สหกรณ์เคหสถานสามัคคีพัฒนามั่นคง จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

           3. สหกรณ์ยางเชียงราย จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

           4. สหกรณ์การเกษตรรุ่งเรือง จำกัด (อ.แม่ลาว)

           5. สหกรณ์โคนมแม่ลาว จำกัด (อ.แม่ลาว)

           6. สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จำกัด (อ.เวียงชัย)

           7. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเวียงชัย จำกัด (อ.เวียงชัย)

         กลุ่มเกษตรกร

          1. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางห้วยสัก (อ.เมืองเชียงราย)

          2. กลุ่มเกษตรกรทำนาป่าก่อดำ (อ.แม่ลาว)

          3. กลุ่มเกษตรกรทำนาจอมหมอกแก้ว  (อ.แม่ลาว)

 

  • นายวีรยุทธ วิริยาวุฒิ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ จำนวน 7 สหกรณ์ 3 กลุ่มเกษตรกร

         สหกรณ์

          1. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตห้วยชมภู จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

          2. สหกรณ์ดอยปุยยางพาราเชียงราย จำกัด (อ.เมืองเชียงราย) 

          3. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงวงตะวันเชียงราย จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

          4. สหกรณ์ออมทรัพย์เชียงรายโฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

          5. สหกรณ์แท็กซี่เชียงราย จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

          6. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยส้านพลับพลา จำกัด (อ.แม่ลาว)

          7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลเวียงเหนือ จำกัด (อ.เวียงชัย)
         กลุ่มเกษตรกร

          1. กลุ่มเกษตรกรทำสวนห้วยสัก (อ.เมืองเชียงราย)

          2. กลุ่มเกษตรกรทำนาโป่งแพร่ (อ.แม่ลาว)

          3. กลุ่มเกษตรกรทำนาเวียงเหนือ (อ.เวียงชัย)

 

  • - ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ จำนวน 7 สหกรณ์ 3 กลุ่มเกษตรกร

         สหกรณ์

          1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

          2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยขม จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

          3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟาร์มสัมพันธกิจ จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

          4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านป่าอ้อ จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

          5. สหกรณ์การเกษตรบ้านใหม่ริมกก จำกัด  (อ.เมืองเชียงราย)

          6. สหกรณ์เคหสถานชุมชนรอยพระพุทธบาท จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

          7. สหกรณ์รถบริการท่าอากาศยานเชียงราย จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)
         กลุ่มเกษตรกร

          1. กลุ่มเกษตรกรทำไร่รอบเวียง (อ.เมืองเชียงราย)

          2. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.ตำบลแม่ข้าวต้ม จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

          3. กลุ่มเกษตรกรทำสวนบัวสลี (อ.แม่ลาว)

 

  • นางสาวยุวรี กิยา ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ จำนวน 8 สหกรณ์ 2 กลุ่มเกษตรกร

         สหกรณ์

          1. สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายเม็งรายมหาราช จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

          2. สหกรณ์เครือข่ายกลุ่มอาชีพจังหวัดเชียงราย จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

          3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนป่าซางค์วิวัฒน์ จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

          4. สหกรณ์ยางพาราแม่ลาว-แม่กรณ์ จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

          5. สหกรณ์นครเชียงราย จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

          6. สหกรณ์เคหสถานล้านนาเชียงราย จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

          7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรัตน จำกัด (อ.แม่ลาว)

          8. สหกรณ์หนองหลวง จำกัด (อ.เวียงชัย)

         กลุ่มเกษตรกร

          1. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ห้วยสัก (อ.เมืองเชียงราย)

          2. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์แม่ข้าวต้ม จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

 

  • นางสาวดรรชนี ปันทะลา ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ จำนวน 6 สหกรณ์ 3 กลุ่มเกษตรกร

       สหกรณ์

        1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอยลาน จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)
        2. สหกรณ์เดินรถเชียงราย จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)
        3. สหกรณ์เคหสถานธารน้ำกรณ์เชียงราย จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)
        4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)
        5. สหกรณ์การเกษตรและแปรรูปผลิตผลเมืองเชียงราย จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)
        6. สหกรณ์การเกษตรลำไยเมืองเชียงราย จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)
       กลุ่มเกษตรกร
        1. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ดอยลาน (อ.เมืองเชียงราย)
        2. กลุ่มเกษตรกรทำสวนสันต้นเปา  (อ.เมืองเชียงราย)
        3. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ป่าก่อดำ (อ.แม่ลาว)