กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑

 (อ.เมืองเชียงราย อ.แม่ลาว อ.เวียงชัย)

(อัตรากำลัง  9  คน)

 

 

 

 

ชื่อ : นายสวัสดิ์  รมภิรันต์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ (ผู้อำนวยการกลุ่มฯ)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท

สาขา : เศรษฐศาสตร์เกษตร

โทรศัพท์ : 053-711-178 ต่อ 21
E-mail :

 

 

ชื่อ : นายวีระยุทธ  วิริยาวุฒิ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาตรี
สาขา :
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์ :
053-711-178 ต่อ 21

E-mail : 

 

 

ชื่อ : นางสาวยุวรี กิยา

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท
สาขา :
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
โทรศัพท์ :
053-711-178 ต่อ 21
E-mail : 

DSC09092

 

ชื่อ : นางสาวดรรชนี ปันทะลา

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาตรี
สาขา :
บริหารธุรกิจ
โทรศัพท์ :
053-711-178 ต่อ 21
E-mail : 

pipat

 

ชื่อ : นายพิพัฒน์  วงค์ริน
ตำแหน่ง :
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท
สาขา :
บริหารธุรกิจ
โทรศัพท์ :
053-711-178 ต่อ 21

E-mail : 
pipat_won @ cpd.go.th

cpd

 

ชื่อ : -

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
วุฒิการศึกษา :
-
สาขา :
-
โทรศัพท์ : 
053 - 711178 ต่อ 21

E-mail :

orn

 

 

ชื่อ : นางสาวอรวลี  ด่านสถาปนาพงศ์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท
สาขา :
บริหารธุรกิจ
โทรศัพท์ :
053-711-178 ต่อ 21

E-mail : 
onvalee2524 @ gmail.com

Jo

 

 

ชื่อ : นายสรายุทธ ทอนช่วย

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

วุฒิการศึกษา : ปวส.
สาขา :
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทรศัพท์ :
053-711-178 ต่อ 21

E-mail : 
-


 

 

ชื่อ : นายกิตติไกร  ไชยเลิศ
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
วุฒิการศึกษา :
ปวส.

สาขา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์

โทรศัพท์ : 053-711-178 ต่อ 21
E-mail :

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

(อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่ลาว อำเภอเวียงชัย)


กำกับดูแล
ทั้งหมด 42 สหกรณ์ 14 กลุ่มเกษตรกร

และ 5 โครงการพระราชดำริ ดังนี้

       

    1. นายสวัสดิ์ รมภิรันต์ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ (ผอ.กลุ่มฯ)
        รับผิดชอบ จำนวน 8 สหกรณ์ 
1 กลุ่มเกษตรกร และ 1 โครงการพระราชดำริ

         สหกรณ์

          1. ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)                                          

          2. สหกรณ์ออมทรัพ์ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)             

          3. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)      

          4. สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

          5. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.เชียงราย จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

          6. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

          7. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

             8. สหกรณ์เคหสถานก้าวหน้ามั่นคงเชียงราย จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

         กลุ่มเกษตรกร
          1. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลห้วยสัก (อ.เมืองเชียงราย)
 

            โครงการพระราชดำริ

          1. โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนเทคนิคดุสิต (อ.เมืองเชียงราย)

 

     2. นายเจริญชัย เชื้อสะอาด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส
         รับผิดชอบ จำนวน 6 สหกรณ์ 1 กลุ่มเกษตรกร และ 1 โครงการพระราชดำริ

          สหกรณ์

           1. สหกรณ์การเกษตรแม่ยาว จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

           2. สหกรณ์เคหสถานสามัคคีพัฒนามั่นคง จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

           3. สหกรณ์ยางเชียงราย จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

           4. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตห้วยชมภู จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

           5. สหกรณ์แปรรูปยางพาราเชียงราย จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

           6. สหกรณ์การเกษตรรุ่งเรือง จำกัด (อ.แม่ลาว)

         กลุ่มเกษตรกร

           1. กลุ่มเกษตรกรทำนาจอมหมอกแก้ว (อ.แม่ลาว)

            โครงการพระราชดำริ

           1. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านจะนู (อ.เมืองเชียงราย)

 

    3. นายวีรยุทธ วิริยาวุฒิ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

         รับผิดชอบ จำนวน 7 สหกรณ์ 2 กลุ่มเกษตรกร และ 1 โครงการพระราชดำริ

         สหกรณ์

          1. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงวงตะวันเชียงราย จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

          2. สหกรณ์ออมทรัพย์เชียงรายโฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

          3. สหกรณ์แท็กซี่เชียงราย จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

          4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเวียงเหนือพัฒนา จำกัด (อ.เวียงชัย)

          5. สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จำกัด (อ.เวียงชัย)

          6. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเวียงชัย จำกัด (อ.เวียงชัย)

          7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยส้านพลับพลา จำกัด (อ.แม่ลาว)
         กลุ่มเกษตรกร

          1. กลุ่มเกษตรกรทำสวนห้วยสัก (อ.เมืองเชียงราย)

          2. กลุ่มเกษตรกรทำนาเวียงเหนือ (อ.เวียงชัย)

            โครงการพระราชดำริ

              1. โรงเรียนเวียงชัยพิทยา (ร.ร.พระปริยัติธรรม) (อ.เวียงชัย)

 

     4. นายพิพัฒน์ วงค์ริน ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
         รับผิดชอบ จำนวน 7 สหกรณ์ 2 กลุ่มเกษตรกร และ 1 โครงการพระราชดำริ

         สหกรณ์

          1. สหกรณ์นครเชียงราย จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

          2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรัตน จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

          3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟาร์มสัมพันธกิจ จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

          4. สหกรณ์รถบริการท่าอากาศยานเชียงราย จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

          5. สหกรณ์การเกษตรบ้านใหม่ริมกก จำกัด  (อ.เมืองเชียงราย)

          6. สหกรณ์เคหสถานชุมชนรอยพระพุทธบาท จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

          7. สหกรณ์โคนมแม่ลาว จำกัด (อ.แม่ลาว)
         กลุ่มเกษตรกร

          1. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางห้วยสัก (อ.เมืองเชียงราย)

          2. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง กยท.ตำบลแม่ข้าวต้ม จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

         โครงการพระราชดำริ

          1.โรงเรียนพุทธิวงศ์วิทยา (ร.ร.พระปริยัติธรรม) (อ.เมืองเชียงราย)

 

     5. นางสาวยุวรี กิยา ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
         รับผิดชอบ จำนวน 8 สหกรณ์ 3 กลุ่มเกษตรกร และ 1 โครงการพระราชดำริ

         สหกรณ์

          1. สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายเม็งรายมหาราช จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

          2. สหกรณ์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

          3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนป่าซางค์วิวัฒน์ จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

          4. สหกรณ์ยางพาราแม่ลาว-แม่กรณ์ จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

          5. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านป่าอ้อ จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

          6. สหกรณ์เคหสถานล้านนาเชียงราย จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

          7. สหกรณ์หนองหลวง จำกัด (อ.เวียงชัย)

          8. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยขม จำกัด (หยุดดำเนินการ) (อ.เมืองเชียงราย)

         กลุ่มเกษตรกร

          1. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ห้วยสัก (อ.เมืองเชียงราย)

          2. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์แม่ข้าวต้ม จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)

             3. กลุ่มเกษตรกรทำสวนบัวสลี (อ.แม่ลาว)

         โครงการพระราชดำริ

          1. โรงเรียนบุญเรืองวิทยา (ร.ร.พระปริยัติธรรม) (อ.แม่ลาว)

 

   6. นางสาวดรรชนี ปันทะลา ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
       
รับผิดชอบ จำนวน 6 สหกรณ์ 4 กลุ่มเกษตรกร และ 1 โครงการพระราชดำริ

       สหกรณ์

        1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอยลาน จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)
        2. สหกรณ์เดินรถเชียงราย จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)
        3. สหกรณ์เคหสถานธารน้ำกรณ์เชียงราย จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)
        4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกลุ่มโรงเรียนแม่ข้าวต้ม จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)
        5. สหกรณ์การเกษตรและแปรรูปผลิตผลเมืองเชียงราย จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)
        6. สหกรณ์การเกษตรลำไยเมืองเชียงราย จำกัด (อ.เมืองเชียงราย)
       กลุ่มเกษตรกร
        1. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ดอยลาน (อ.เมืองเชียงราย)
        2. กลุ่มเกษตรกรทำสวนสันต้นเปา  (อ.เมืองเชียงราย)
        3. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ป่าก่อดำ (อ.แม่ลาว)

          4. กลุ่มเกษตรกรทำนาป่าก่อดำ (อ.แม่ลาว)

       โครงการพระราชดำริ

        1. โรงเรียนวัดฝั่งหมิ่นวิทยา (ร.ร.พระปริยัติธรรม) (อ.เมืองเชียงราย)