กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

(อ.แม่จัน อ.แม่สาย อ.เชียงแสน อ.แม่ฟ้าหลวง อ.ดอยหลวง อ.เวียงเชียงรุ้ง)

(อัตรากำลัง 8 คน)

 

ชื่อ : นายมงคล  กันทะเตียน

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ (ผู้อำนวยการกลุ่มฯ)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : 
ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

 E-mail : 

 

smith

 

 

ชื่อ : นายราชิต  พุทธกนิษฐกุล

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
สาขา : 
บริหารธุรกิจ

 E-mail : 

 DSC09094

 

ชื่อ : นางสาวอภิรดี อภิธนัง

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
สาขา : 
บริหารธุรกิจ

 E-mail : 

11125 001 

 

ชื่อ : นายวิชัย ใจใหญ่

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา :

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

so 1

 

ชื่อ : นางสาวโสละดา หะวัน

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : 
บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

 E-mail :

 

ladapa

 

ชื่อ : นางลฎาภา จันทร์ดีมี

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : 
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

 E-mail :

 

ชื่อ : นางสาววาสนา สบบง

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : 
การจัดการทั่วไป

 E-mail : 

12 2566

 

ชื่อ : นางสาวณัฐวรรณ หมื่นปัญญา

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์

วุฒิการศึกษา : ปวส.
สาขา : การบัญชี

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

(อ.แม่จัน อ.แม่สาย อ.เชียงแสน อ.แม่ฟ้าหลวง อ.ดอยหลวง อ.เวียงเชียงรุ้ง) 

กำกับดูแลทั้งหมด 19 สหกรณ์ 14 กลุ่มเกษตรกร

 

 13 โครงการพระราชดำริ และ 2 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ดังนี้

       

 • นายมงคล กันทะเตียน ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ( ผอ.กลุ่มฯ) จำนวน 3 สหกรณ์ 
  และ 3 โครงการพระราชดำริ

         สหกรณ์

          1. สหกรณ์การเกษตรแม่สาย จำกัด (อ.แม่สาย)

          2. สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด (อ.เชียงแสน)                            

          3. สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด (อ.แม่จัน)

         โครงการพระราชดำริ
          1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาโต่ (อ.แม่ฟ้าหลวง)
          2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์ (อ.แม่ฟ้าหลวง)
          3. โรงเรียนวัดหมื่นพุทธวิทยา (ร.ร.พระปริยัติธรรม) (อ.แม่จัน)

 •  นายราชิต พุทธกนิษฐกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ จำนวน 5 สหกรณ์
   และ 1 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

          สหกรณ์

           1. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตแม่สาย จำกัด (อ.แม่สาย)

           2. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำจันจว้า จำกัด (อ.แม่จัน) 

           3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูแม่จัน จำกัด (อ.แม่จัน)

           4. สหกรณ์เจ้าของสวนยางพารา จำกัด (อ.ดอยหลวง)
           5. สหกรณ์รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ห้วยหยวกป่าโซ จำกัด (อ.แม่ฟ้าหลวง)

         ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

           1. โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยก้างปลา (อ.แม่จัน)

 • นายวิชัย ใจใหญ่ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ จำนวน 3 สหกรณ์ 5 กลุ่มเกษตรกร
  3 โครงการพระราชดำริ และ 1 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

         สหกรณ์

          1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีดอนมูล จำกัด (อ.เชียงแสน)

          2. สหกรณ์สตรอเบอรี่น้ำจำ จำกัด (อ.แม่สาย)

          3. สหกรณ์ออมทรัพย์ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (อ.แม่จัน)

         กลุ่มเกษตรกร

          1. กลุ่มเกษตรกรทำสวนห้วยไคร้ (อ.แม่สาย)

          2. กลุ่มเกษตรกรทำสวนดงมหาวัน (อ.เวียงเชียงรุ้ง)

          3. กลุ่มเกษตรกรทำนาดงมหาวัน (อ.เวียงเชียงรุ้ง)

          4. กลุ่มเกษตรกรทำนาทุ่งก่อ (อ.เวียงเชียงรุ้ง)

          5. กลุ่มเกษตรกรทำนาศรีเมืองชุม (อ.แม่สาย)
         โครงการพระราชดำริ
          1. โรงเรียนสังวาลย์วิท 8 (ร.ร.ตชด.) (อ.แม่ฟ้าหลวง)
          2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 112 (อ.แม่ฟ้าหลวง)
          3. โรงเรียนวัดวิเชตร์มณี (ร.ร.พระปริยัติธรรม) (อ.แม่สาย)
         ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง
          1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ (อ.เชียงแสน) 

 • นางสาวอภิรดี อภิธนัง ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ จำนวน 4 สหกรณ์ 5 กลุ่มเกษตรกร และ 4 โครงการพระราชดำริ

         สหกรณ์

          1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนป่าสักขวางสามัคคี จำกัด (อ.แม่จัน)

          2. สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมแม่สาย จำกัด (อ.แม่สาย)

          3. สหกรณ์การเกษตรลุ่มน้ำแม่คำ จำกัด (อ.แม่ฟ้าหลวง)

          4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโครงการพัฒนาดอยตุง จำกัด (อ.แม่ฟ้าหลวง) 

         กลุ่มเกษตรกร

          1. กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราตำบลแม่เงิน (อ.เชียงแสน)

          2. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ชาพญาไพรเล่าจอ (อ.แม่ฟ้าหลวง)

          3. กลุ่มเกษตรกรทำสวนแม่คำ (อ.แม่จัน)

          4. กลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลศรีค้ำ (อ.แม่จัน)

          5. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ท่าข้าวเปลือก (อ.แม่จัน)
         โครงการพระราชดำริ
          1. โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบำรุงที่ 87 (อ.แม่ฟ้าหลวง)

          2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 (อ.แม่ฟ้าหลวง)
          3. โรงเรียนวัดไชยสถานวิทยา (ร.ร.พระปริยัติธรรม) (อ.เชียงแสน)
          4. โรงเรียนวัดแม่คำวิทยา (ร.ร.พระปริยัติธรรม) (อ.แม่จัน)

 • นางสาวโสละดา หะวัน ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ จำนวน 4 สหกรณ์ 4 กลุ่มเกษตรกร
  และ 3 โครงการพระราชดำริ

         สหกรณ์

          1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโรงพยาบาลเชียงแสน จำกัด (อ.เชียงแสน)

          2. สหกรณ์ชาดอยตุง จำกัด (อ.แม่ฟ้าหลวง)

          3. สหกรณ์การเกษตรแม่สลอง จำกัด (อ.แม่ฟ้าหลวง)

          4. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเวียงเชียงรุ้ง จำกัด (อ.เวียงเชียงรุ้ง)

         กลุ่มเกษตรกร

          1. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ดงมหาวัน (อ.เวียงเชียงรุ้ง)

          2. กลุ่มเกษตรกรทำนาป่าซาง (อ.เวียงเชียงรุ้ง)

          3. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ตำบลบ้านแซว (อ.เชียงแสน)

          4. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลปงน้อย (อ.ดอยหลวง)
         โครงการพระราชดำริ
          1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 (อ.แม่ฟ้าหลวง)
          2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติ ฯ (อ.แม่ฟ้าหลวง)
          3. โรงเรียนดงชัยพิทยา (ร.ร.พระปริยัติธรรม) (อ.เวียงเชียงรุ้ง)