กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

(อ.แม่จัน อ.แม่สาย อ.เชียงแสน อ.แม่ฟ้าหลวง อ.ดอยหลวง อ.เวียงเชียงรุ้ง)

(อัตรากำลัง ๘ คน)

 

 ชื่อ     :   นายมงคล  กันทะเตียน

ตำแหน่ง    :   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
                   ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

วุฒิการศึกษา   :   
ปริญญาตรี
สาขา     :     
 ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

มือถือ : 095-1342554
E-mail     : 

 

smith

 

 

ชื่อ     : นายราชิต  พุทธกนิษฐกุล

ตำแหน่ง     :  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา   :   ปริญญาโท

สาขา    :   บริหารธุกิจมหาบัณฑิต

มือถือ     :   088-2698459 

E-mail     :    

 DSC09094

 

 

ชื่อ     :   นางสาวอภิรดี  อภิธนัง

ตำแหน่ง       :   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา    :   ปริญญาโท

สาขา     :    บริหารธุรกิจ

มือถือ     :   086-911-6884

E-mail     :

 

11125 001 

 

ชื่อ : นายวิชัย ใจใหญ่


ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ


วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี


สาขา :


โทรศัพท์ : 053-711-178 ต่อ 24


มือถือ : 091-0711805


E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

 

so 1

ชื่อ      :   นางสาวโสละดา  หะวัน

ตำแหน่ง     :  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา    :  ปริญญาตรี

สาขา    :   
 บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

โทรศัพท์    :  053 - 711178 ต่อ 21

มือถือ    :  089-6342292 
E-mail    :

 

ladapa

 

 

ชื่อ     :   นางลฏาภา    จันทร์ดีมี

ตำแหน่ง     :  นักวิชาการสหกรณ์

วุฒิการศึกษา   :   ปริญญาตรี

สาขา     :   เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

มือถือ     :   ๐๙๐-๘๙๒๘๑๙๖

E-mail     :

 

 

 

 

ชื่อ    :   นางสาววาสนา  สบบง

ตำแหน่ง     :   นักวิชาการสหกรณ์

วุฒิการศึกษา   :   ปริญญาตรี

สาขา     :    การจัดการทั่วไป

มือถือ     :   08-8263-0055

E-mail      :

nattawan

 

ชื่อ     :   นางสาวณัฐวรรณ    หมื่นปัญญา

ตำแหน่ง     :   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

วุฒิการศึกษา   :   ปวส.

สาขา     :    การบัญชี

มือถือ     :   082-481-3090

E-mail     :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 (อ.แม่จัน อ.แม่สาย อ.เชียงแสน อ.แม่ฟ้าหลวง อ.ดอยหลวง

 

อ.เวียงเชียงรุ้ง) กำกับดูแลทั้งหมด 19 สหกรณ์ 14 กลุ่มเกษตรกร ดังนี้

       

  • นายมงคล กันทะเตียน ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ( ผอ.กลุ่มฯ) จำนวน 3 สหกรณ์ - กลุ่มเกษตรกร

         สหกรณ์

          1. สหกรณ์การเกษตรแม่สาย จำกัด (อ.แม่สาย)

          2. สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด (อ.เชียงแสน)                            

          3. สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด (อ.แม่จัน)

         กลุ่มเกษตรกร
           -

  •  นายราชิต พุทธกนิษฐกุล ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ จำนวน 5 สหกรณ์ - กลุ่มเกษตรกร

          สหกรณ์

           1. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตแม่สาย จำกัด (อ.แม่สาย)

           2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูแม่จัน จำกัด (อ.แม่จัน) 

           3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโรงพยาบาลเชียงแสน จำกัด (อ.เชียงแสน)

           4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีดอนมูล จำกัด (อ.เชียงแสน)

           5. สหกรณ์รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ห้วยหยวกป่าโซ จำกัด (อ.แม่ฟ้าหลวง)

         กลุ่มเกษตรกร

          -

  • นายวิชัย ใจใหญ่ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ จำนวน 3 สหกรณ์ 5 กลุ่มเกษตรกร

         สหกรณ์

          1. สหกรณ์ออมทรัพย์ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (อ.แม่จัน)

          2. สหกรณ์สตรอเบอรี่น้ำจำ จำกัด (อ.แม่สาย)

          3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนป่าสักขวางสามัคคี จำกัด (อ.แม่จัน)

         กลุ่มเกษตรกร

          1. กลุ่มเกษตรกรทำสวนห้วยไคร้ (อ.แม่สาย)

          2. กลุ่มเกษตรกรทำสวนดงมหาวัน (อ.เวียงเชียงรุ้ง)

          3. กลุ่มเกษตรกรทำนาดงมหาวัน (อ.เวียงเชียงรุ้ง)

          4. กลุ่มเกษตรกรทำนาทุ่งก่อ (อ.เวียงเชียงรุ้ง)

          5. กลุ่มเกษตรกรทำนาศรีเมืองชุม (อ.แม่สาย)

  • นางสาวอภิรดี อภิธนัง ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ จำนวน 4 สหกรณ์ 5 กลุ่มเกษตรกร

         สหกรณ์

          1. สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมแม่สาย จำกัด (อ.แม่สาย)

          2. สหกรณ์การเกษตรลุ่มน้ำแม่คำ จำกัด (อ.แม่ฟ้าหลวง)

          3. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำจันจว้า จำกัด (อ.แม่จัน)

          4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานโครงการพัฒนาดอยตุง จำกัด (อ.แม่ฟ้าหลวง) 

         กลุ่มเกษตรกร

          1. กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราตำบลแม่เงิน (อ.เชียงแสน)

          2. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ชาพญาไพรเล่าจอ (อ.แม่ฟ้าหลวง)

          3. กลุ่มเกษตรกรทำสวนแม่คำ (อ.แม่จัน)

          4. กลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลศรีค้ำ (อ.แม่จัน)

          5. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ท่าข้าวเปลือก (อ.แม่จัน) 

  • นางสาวโสละดา หะวัน ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ จำนวน 4 สหกรณ์ 4 กลุ่มเกษตรกร

         สหกรณ์

          1. สหกรณ์เจ้าของสวนยางพารา จำกัด (อ.ดอยหลวง)

          2. สหกรณ์ชาดอยตุง จำกัด (อ.แม่ฟ้าหลวง)

          3. สหกรณ์การเกษตรแม่สลอง จำกัด (อ.แม่ฟ้าหลวง)

          4. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเวียงเชียงรุ้ง จำกัด (อ.เวียงเชียงรุ้ง)

         กลุ่มเกษตรกร

          1. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ดงมหาวัน (อ.เวียงเชียงรุ้ง)

          2. กลุ่มเกษตรกรทำนาป่าซาง (อ.เวียงเชียงรุ้ง)

          3. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ตำบลบ้านแซว (อ.เชียงแสน)

          4. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลปงน้อย (อ.ดอยหลวง)