กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

(อัตรากำลัง ๙ คน)

 

 ชื่อ     :   นายมงคล  กันทะเตียน

ตำแหน่ง    :   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
                   ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

วุฒิการศึกษา   :   
ปริญญาตรี
สาขา     :     
 ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

มือถือ : 095-1342554
E-mail     : 

 

smith

 

 

ชื่อ     : นายราชิต  พุทธกนิษฐกุล

ตำแหน่ง     :  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา   :   ปริญญาโท

สาขา    :   บริหารธุกิจมหาบัณฑิต

มือถือ     :   088-2698459 

E-mail     :    

  pipat

 

ชื่อ     :   นายพิพัฒน์  วงค์ริน
 ตำแหน่ง      :   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา    :   ปริญญาโท

สาขา      :    บริหารธุรกิจ

มือถือ      :   084-6563940

E-mail      :   pipat_won @ cpd.go.th

 DSC09094

 

 

ชื่อ     :   นางสาวอภิรดี  อภิธนัง

ตำแหน่ง       :   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา    :   ปริญญาโท

สาขา     :    บริหารธุรกิจ

มือถือ     :   086-911-6884

E-mail     :

 so 1

 

ชื่อ      :   นางสาวโสละดา  หะวัน
ตำแหน่ง     :  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา    :  ปริญญาตรี

สาขา    :   
 บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

โทรศัพท์    :  053 - 711178 ต่อ 21

มือถือ    :  089-6342292 
E-mail    :

 

 

ladapa

 

 

ชื่อ     :   นางลฏาภา    จันทร์ดีมี

ตำแหน่ง     :  นักวิชาการสหกรณ์

วุฒิการศึกษา   :   ปริญญาตรี

สาขา     :   เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

มือถือ     :   ๐๙๐-๘๙๒๘๑๙๖

E-mail     :

 

 

 

 

ชื่อ    :   นางสาววาสนา  สบบง

ตำแหน่ง     :   นักวิชาการสหกรณ์

วุฒิการศึกษา   :   ปริญญาตรี

สาขา     :    การจัดการทั่วไป

มือถือ     :   08-8263-0055

E-mail      :

nattawan

 

ชื่อ     :   นางสาวณัฐวรรณ    หมื่นปัญญา

ตำแหน่ง     :   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

วุฒิการศึกษา   :   ปวส.

สาขา     :    การบัญชี

มือถือ     :   082-481-3090

E-mail     :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

ชื่อ      :   นายบรรเลง อิ่นคำแดง

ตำแหน่ง      :   พนักงานขับรถยนต์

วุฒิการศึกษา   :   มัธยมศึกษาปี่ที่ 3

สาขา     :   -

มือถือ     :   08-7175-1467

E-mail     :