กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  

(อัตรากำลัง 6 คน)  

 

 

 

 

 

ชื่อ   :  นายวิชิต  ภูกัน

ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

                   ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

วุฒิการศึกษา  :  ปริญญาโท

สาขา   :  เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

มือถือ   : 093-0465407

E-mail   :

 

 

 saipiroon

 

 

 

ชื่อ   :   นางสาวสายพิรุณ    ดีใจ

ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา  :  ปริญญาตรี

สาขา   :  บัญชีบัณฑิต(การบัญชี)

มือถือ   :  085 - 414 -9694

E-mail   : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

ชื่อ   :  นางสาวชมพูนุช  เครือสาร

ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

วุฒิการศึกษา  :  ปวส.

สาขา   :  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มือถือ   :  081-672-9855

E-mail   :

 

 

 

 

 

ชื่อ   :  นางสาวสุภาภรณ์  ธิชาญ

ตำแหน่ง   :  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

วุฒิการศึกษา  :  ปวส.

สาขา   :  บัญชี

มือถือ   :  089-434-4265

E-mail   :

 

sompoj 

 

 

 

ชื่อ   :  นายสมพจน์  พินิจ

ตำแหน่ง   :  พนักงานขับรถยนต์

วุฒิการศึกษา  :  มัธยมศึกษาปีที่ 6

สาขา   :  

มือถือ   :  086-179-7978

E-mail   :