กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

( อ.แม่สรวย อ.เวียงป่าเป้า ) 

(อัตรากำลัง 6 คน)  

 

 

 

 

 

ชื่อ : นายวิชิต ภูกัน

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ (ผู้อำนวยการกลุ่มฯ)

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : 
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

 E-mail :

 

 

 saipiroon

 

 

 

ชื่อ : นางสายพิรุณ ช่างฆ้อง

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : 
บริหารธุรกิจ (สหกรณ์)

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Jel

 

ชื่อ : นางสาวชมพูนิกส์ สิทธิวงค์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : 
-

 E-mail : -

i dath1

 

ชื่อ : นายธัชนนท์ ก๋าละ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขา : 
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การจัดการทั่วไป)

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4 no1

 

 

 

ชื่อ : นางธนภร อัครมิ่งสกุล

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

วุฒิการศึกษา : ปวส.
สาขา : 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 E-mail : thanaporn

 

 

 

 

 

ชื่อ : นางสาวสุภาภรณ์ ธิชาญ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

วุฒิการศึกษา : ปวส.
สาขา : 
บัญชี

 E-mail : 

 

sompoj 

 

 

 

ชื่อ : นายสมพจน์ พินิจ

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6

 E-mail : 

 

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้ากำกับดูแลทั้งหมด 

 

21 สหกรณ์ 8 กลุ่มเกษตรกร ดังนี้

       

  • นายวิชิต ภูกัน ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ( ผอ.กลุ่มฯ) จำนวน 12 สหกรณ์ 4 กลุ่มเกษตรกร

         สหกรณ์

          1. สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จำกัด (อ.แม่สรวย)

          2. สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคเนื้ออำเภอแม่สรวย จำกัด (อ.แม่สรวย)

          3. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตวาวี จำกัด (อ.แม่สรวย)

          4. สหกรณ์ไฟฟ้าโครงการบ้านขุนสรวย จำกัด (อ.แม่สรวย)

          5. สหกรณ์เพื่อชาวสวนยางพารา อ.แม่สรวย จำกัด (อ.แม่สรวย)

          6. สหกรณ์ผู้ผลิตลำไยแม่สรวย จำกัด (อ.แม่สรวย)

          7. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเวียงป่าเป้า จำกัด (อ.เวียงป่าเป้า)

          8. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบวกขอนพูนทรัพย์ จำกัด (อ.เวียงป่าเป้า)

          9. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองบัว แม่ขะจาน จำกัด (อ.เวียงป่าเป้า)

        10. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคริสตจักรสามัคคีธรรมป่างิ้ว จำกัด (อ.เวียงป่าเป้า)

        11. สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น จำกัด (อ.แม่สรวย)

        12. สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงห้วยน้ำริน จำกัด (อ.เวียงป่าเป้า)

         กลุ่มเกษตรกร
          1. กลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าแดด จำกัด (อ.แม่สรวย)

          2. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางท่าก๊อ (อ.แม่สรวย)

          3. กลุ่มเกษตรกรทำนาเวียง (อ.เวียงป่าเป้า)

          4. กลุ่มเกษตรกรบ้านสามกุลา (อ.เวียงป่าเป้า)

  •  นางสายพิรุณ ช่างฆ้อง ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ จำนวน 9 สหกรณ์ 4 กลุ่มเกษตรกร

          สหกรณ์

           1. สหกรณ์การเกษตรเวียงป่าเป้า จำกัด (อ.เวียงป่าเป้า)

           2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวาวี จำกัด (อ.เวียงป่าเป้า)

           3. สหกรณ์ไฟฟ้าโครงการแม่โมงกลาง จำกัด (อ.เวียงป่าเป้า)

           4. สหกรณ์บ้านห้วยทราย จำกัด (อ.แม่สรวย)

           5. สหกรณ์การเกษตรบ้านขุนลาว จำกัด (อ.เวียงป่าเป้า)

           6. สหกรณ์ผู้ปลูกหอมใหญ่เจดีย์ใหม่ จำกัด (อ.เวียงป่าเป้า)

           7. สหกรณ์ยางพาราในเขตปฏิรูปที่ดินเวียงป่าเป้า จำกัด (อ.เวียงป่าเป้า)

           8. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดนักบุญเทเรซา จำกัด (อ.เวียงป่าเป้า)

           9. สหกรณ์การเกษตรห้วยน้ำกืนปางมะกาด จำกัด (อ.เวียงป่าเป้า)

         กลุ่มเกษตรกร

           1. กลุ่มเกษตรกรทำนาทุ่งฟ้าผ่า (อ.แม่สรวย)

           2. กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านโป่ง (อ.เวียงป่าเป้า)

           3. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราตำบลสันสลี (อ.เวียงปาเป้า)

           4. กลุ่มเกษตรกรทำสวนอินทรีย์บ้านห้วยคุณพระ (อ.เวียงป่าเป้า)