กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4

( อ.พาน อ.ป่าแดด อ.พญาเม็งราย )

(อัตรากำลัง 8 คน)

  

muay

 

 

 

ชื่อ   : นางสาวเฉลิมพร วงศ์จักร์

ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

                   ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

วุฒิการศึกษา  : ปริญญาโท

สาขา   : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

E-mail   : chalermporn

 Ad

 

 

ชื่อ   :   นายจิรัฎฐ์ ต๊ะศรีเรือน

ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา  :  ปริญญาโท

สาขา   :  การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

E-mail   :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

cpd

 

ชื่อ   :  -

ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

วุฒิการศึกษา  :  -

สาขา   :  -

E-mail   : -

 

    cpd

 

 

 

 

ชื่อ     :   -
ตำแหน่ง    : 
  นักวิชาการสหกรณ์
การศึกษา    : 
 -
สาขา    : 
  -

E-mail    :

 

05 2566

 

 

 

ชื่อ   :  นางสาววันวิสาข์    คงมี

ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

วุฒิการศึกษา  :  ปวส.

สาขา   :  การบัญชี

E-mail   :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

ชื่อ   :     นายอุเทน  ทาปัญญา

ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

วุฒิการศึกษา  :  ปวส.

สาขา   :    วิชาการจัดการ

E-mail   :

 

 

 

 

ชื่อ   :  นางพรรณพร  ชัยธิ

ตำแหน่ง   : พนักงานพิมพ์ ส.4

วุฒิการศึกษา  :  ปริญญาตรี

สาขา   :  ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

E-mail   :

 

 

 

 

ชื่อ   :  นายนัททกร  เชื้อเมืองพาน

ตำแหน่ง   : พนักงานขับรถยนต์

วุฒิการศึกษา  :  มัธยมศึกษาปีที่ 6

สาขา   :  

E-mail   :

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (อำเภอพาน อำเภอป่าแดด อำเภอพญาเม็งราย

 

กำกับดูแลทั้งหมด 24 สหกรณ์ 4 กลุ่มเกษตรกร ดังนี้

 

  • น.ส.เฉลิมพร วงศ์จักร์ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ( ผอ.กลุ่มฯ) จำนวน 12 สหกรณ์ 2 กลุ่มเกษตรกร

         สหกรณ์

          1. สหกรณ์การเกษตรเมืองพาน จำกัด (อ.พาน)

          2. สหกรณ์ประมงพาน จำกัด (อ.พาน)

          3. สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์เชียงราย จำกัด (อ.พาน)

          4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่ลาว จำกัด (อ.พาน)

          5. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนปูแกงพูนทรัพย์ จำกัด (อ.พาน)

          6. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่เย็นพัฒนา จำกัด (อ.พาน)

          7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองผักจิก จำกัด (อ.พาน)

          8. สหกรณ์เคหสถานเมืองพานมั่นคง จำกัด (อ.พาน)

          9. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีเหลือง จำกัด (อ.ป่าแดด)

        10. สหกรณ์ผู้ปลูกลำไยตำบลสันมะค่า จำกัด (อ.ป่าแดด)

        11. สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินป่าแดด จำกัด (อ.ป่าแดด)

        12. สหกรณ์ผู้ปลูกไม้ผลพญาเม็งราย จำกัด (อ.พญาเม็งราย)

         กลุ่มเกษตรกร
          1. กลุ่มเกษตรกรทำนาห้วยก้าง จำกัด (อ.พญาเม็งราย)

          2. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางตำบลไม้ยา (อ.พญาเม็งราย)

  •  นายศราวุธ วิเศษวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส จำนวน 6 สหกรณ์ 1 กลุ่มเกษตรกร

          สหกรณ์

           1. สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย จำกัด (อ.พญาเม็งราย)

           2. สหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมการเกษตรเชียงราย จำกัด (อ.พญาเม็งราย)

           3. สหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด (อ.พาน)

           4. สหกรณ์ อ.บ.ต. สันกลาง จำกัด (อ.พาน)

           5. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสันกลาง จำกัด (อ.พาน)

           6. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรำจวญร่วมใจ จำกัด (อ.ป่าแดด)

         กลุ่มเกษตรกร

           1. กลุ่มเกษตรกรทำนาตำบลทานตะวัน

  • นางสาวเยาวภา ศรีวิชัย ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ จำนวน 6 สหกรณ์ 1 กลุ่มเกษตรกร

         สหกรณ์

          1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสัรทรายเจริญทรัพย์ จำกัด (อ.พาน)

          2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสันมะแฟน 58 จำกัด (อ.พาน)

          3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทานตะวันสายสัมพันธ์ จำกัด (อ.พาน)

          4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสันต้นแหน จำกัด (อ.พาน)

          5. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนม่วงคำทรัพย์ทวี จำกัด (อ.พาน)

          6. สหกรณ์การเกษตรป่าแดด จำกัด (อ.ป่าแดด)

         กลุ่มเกษตรกร

          1. กลุ่มเกษตรกรทำนาธารทอง (อ.พาน)