กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4

(อัตรากำลัง 8 คน)

 

 

 IMG 9684

 

 

 

ชื่อ   : นางณัฐฐยา  คำโป่ง

ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

                   ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

วุฒิการศึกษา  :  ปริญญาตรี

สาขา   : บริหารธุรกิจบัณฑิต(การเงินการธนาคาร)

มือถือ : 085-7112062

E-mail   : 

Pong

 

 

ชื่อ   :  นางสาวเยาวภา  ศรีวิชัย

ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา  :  ปริญญาตรี

สาขา   :  บริหารธุรกิจบัณฑิต(ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์)

มือถือ   :  

E-mail   :

 

DSC09102

 

ชื่อ   :   นายบัญญัติ  หนูเจริญ

ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

วุฒิการศึกษา  :   ประกาศนียบัตรวิชาการสหกรณ์

สาขา   :     สหกรณ์

มือถือ   :    085-106-7229

E-mail   :  

 

    

 

 

ชื่อ     :   นางสาวจารุณี  ทายะ
ตำแหน่ง    : 
  นักวิชาการสหกรณ์
การศึกษา    : 
 ปริญญาตรี
สาขา    : 
  บริหารธุรกิจ (การจัดการ)
มือถือ    :    
088-8036673

E-mail    :

wanwisa

 

 

ชื่อ   :  นางสาววันวิสาข์    คงมี

ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

วุฒิการศึกษา  :  ปวส.

สาขา   :  การบัญชี

มือถือ   :  087-546-7490

E-mail   :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

ชื่อ   :     นายอุเทน  ทาปัญญา

ตำแหน่ง   : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

วุฒิการศึกษา  :  ปวส.

สาขา   :    วิชาการจัดการ

มือถือ   :   088-803-6673

E-mail   :

 

 

 

 

ชื่อ   :  นางพรรณพร  ชัยธิ

ตำแหน่ง   : พนักงานพิมพ์ ส.4

วุฒิการศึกษา  :  ปริญญาตรี

สาขา   :  ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์

มือถือ   :  081-035-7130

E-mail   :

 

 

 

 

ชื่อ   :  นายนัททกร  เชื้อเมืองพาน

ตำแหน่ง   : พนักงานขับรถยนต์

วุฒิการศึกษา  :  มัธยมศึกษาปีที่ 6

สาขา   :  

มือถือ   :  087-660-3843

E-mail   :