กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5

( อ.เทิง อ.ขุนตาล อ.เชียงของ อ.เวียงแก่น )

 (อัตรากำลัง 8 คน)


IMG 9684

 

ชื่อ   : นางณัฐฐยา  คำโป่ง

ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

                   ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

วุฒิการศึกษา  :  ปริญญาตรี

สาขา   : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร)

มือถือ : 085-7112062

E-mail   : 

DSC09099

ชื่อ    :     นางสาวนงนุช    พุทธเคน

ตำแหน่ง   :  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา   :   ปริญญาตรี

สาขา   :   เศรษฐศาสตร์เกษตร

มือถือ  :   081-8819093

E-mail   : nongnoot

nitpornrat

ชื่อ    : นางสาวนิษฐ์ภรรัด    เชื้อเมืองพาน

ตำแหน่ง   :  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา   :  ปริญญาตรี

สาขา   :  บริหารธุรกิจบัญฑิต (การจัดการทั่วไป)

มือถือ  :   098-750-5013

E-mail   : nidporn

Ann 1

 

ชื่อ    :  นางสาวปรารถนา  ทำทาน

ตำแหน่ง    :  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา   :  ปริญญาตรี

สาขา    :  การบริหารธุรกิจ

มือถือ    :  091-4799242

E-mail    :  

 Gung

 

ชื่อ    :  นางสุธาทิพย์  ปาเตียง

ตำแหน่ง   :  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา   :  ปริญญาตรี

สาขา   :  วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)

มือถือ  :   083-5680330

E-mail   :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ    :  นางจีริสุดา  ไชยะ

ตำแหน่ง   :  นักวิชาการสหกรณ์

วุฒิการศึกษา   :  ปริญญาตรี

สาขา   :  เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

มือถือ  :   089-553-8454

E-mail   :

ชื่อ    : นางสาวกัลยาณี  เตจ๊ะ

ตำแหน่ง   :  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

วุฒิการศึกษา   :  ปวส.

สาขา   :  สาขาบัญชี

มือถือ  :   061-285-0100

E-mail   :

ชื่อ    : นางธนภร  อัครมิ่งสกุล

ตำแหน่ง   :  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

วุฒิการศึกษา   :  ปวส.

สาขา   :  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มือถือ  :   082-444-5362

E-mail   :

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (อำเภอเทิง อำเภอขุนตาล อำเภอเชียงของ อำเภอเวียงแก่น

 

กำกับดูแลทั้งหมด 18 สหกรณ์ 14 กลุ่มเกษตรกร ดังนี้

       

  • นางณัฐฐยา คำโป่ง ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ ( ผอ.กลุ่มฯ) จำนวน 6 สหกรณ์ 2 กลุ่มเกษตรกร

         สหกรณ์

          1. สหกรณ์การเกษตรเชียงของ จำกัด (อ.เชียงของ)

          2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเชียงของ จำกัด (อ.เชียงของ)

          3. สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง จำกัด (อ.เทิง)

          4. สหกรณ์การเกษตรหงาวตับเต่า จำกัด (อ.เทิง)

          5. สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ผาตั้ง จำกัด (อ.เวียงแก่น)

          6. สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงห้วยแล้ง จำกัด (อ.เวียงแก่น)

         กลุ่มเกษตรกร
          1. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ตำบลครึ่ง (อ.เชียงของ)

          2. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางหงาว - ตับเต่า (อ.เทิง) 

  • นางสาวนงนุช พุทธเคน ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ จำนวน 3 สหกรณ์ 3 กลุ่มเกษตรกร

         สหกรณ์

          1. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตขุนตาล จำกัด (อ.ขุนตาล)

          2. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านสันทรายมูล จำกัด (อ.เทิง)

          3. สหกรณ์ยางพารานครเทิง จำกัด (อ.เทิง)

         กลุ่มเกษตรกร

          1. กลุ่มเกษตรชาวสวนยางบ้านขอนซุง (อ.เทิง)

          2. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ปล้องพัฒนา (อ.เทิง)

          3. กลุ่มเกษตรกรทำสวนงิ้ว (อ.เทิง)

  • นางสาวนิษฐ์ภรรัด เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ จำนวน 3 สหกรณ์ 3 กลุ่มเกษตรกร

         สหกรณ์

          1. สหกรณ์ขนส่งเชียงของ จำกัด (อ.เชียงของ)

          2. สหกรณ์โคนมต้า - สันทรายงาม จำกัด (อ.เทิง)

          3. สหกรณ์แปรรูปการเกษตรเชียงเคี่ยน จำกัด (อ.เทิง)

         กลุ่มเกษตรกร

          1. กลุ่มเกษตรกรทำนาทุ่งแก่แก้ว (อ.เชียงของ)

          2. กลุ่มเกษตรกรทำสวนแม่ลอย (อ.เทิง)

          3. กลุ่มเกษตรกรทำสวนหนองแรด (อ.เทิง)

  • นางสาวปรารถนา ทำทาน ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ จำนวน 3 สหกรณ์ 3 กลุ่มเกษตรกร

         สหกรณ์

          1. สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตตำบลปอ จำกัด (อ.เวียงแก่น)

          2. สหกรณ์ผู้ปลูกลำไยขุนตาล จำกัด (อ.ขุนตาล)

          3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบุญเรืองพัฒนา (อ.เชียงของ)

         กลุ่มเกษตรกร

          1. กลุ่มเกษตรกรทำนาหงาวสามัคคี (อ.เทิง)

          2. กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองแรด (อ.เทิง)

          3. กลุ่มเกษตรกรทำสวนสันทรายงาม (อ.เทิง)

  • นางสาวสุธาทิพย์ ปาเตียง ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ จำนวน 3 สหกรณ์ 3 กลุ่มเกษตรกร

         สหกรณ์

          1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนห้วยซ้อสหชุมชน จำกัด (อ.เชียงของ)

          2. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านศรีดอนชัย จำกัด (อ.เชียงของ)

          3. สหกรณ์การเกษตรอำเภอเวียงแก่น จำกัด (อ.เวียงแก่น)

         กลุ่มเกษตรกร

          1. กลุ่มเกษตรกรทำไร่งิ้ว (อ.เทิง)

          2. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ต้า (อ.ขุนตาล)

          3. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพารางิ้วป่าไผ่ (อ.เทิง)