กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5

 (อัตรากำลัง 8 คน)


 

ชื่อ   :  นายอาคม  โยริยะ

ตำแหน่ง   : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

                   ผู้อำนวยการกลุ่มฯ

วุฒิการศึกษา  :  ปริญญาโท

สาขา   : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สหกรณ์)

มือถือ   :  084-948-6852

E-mail   :

Ann 1

ชื่อ    :  นางสาวปรารถนา  ทำทาน

ตำแหน่ง    :  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา   :  ปริญญาตรี

สาขา    :  การบริหารธุรกิจ

มือถือ    :  091-4799242

E-mail    :  

DSC09099

 

ชื่อ    :     นางสาวนงนุช    พุทธเคน

ตำแหน่ง   :  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา   :   ปริญญาตรี

สาขา   :   เศรษฐศาสตร์เกษตร

มือถือ  :   081-8819093

E-mail   : nongnoot

nitpornrat

 

ชื่อ    : นางสาวนิษฐ์ภรรัด    เชื้อเมืองพาน

ตำแหน่ง   :  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา   :  ปริญญาตรี

สาขา   :  บริหารธุรกิจบัญฑิต(การจัดการทั่วไป)

มือถือ  :   098-750-5013

E-mail   : nidporn

 Gung

 

ชื่อ    :  นางสุธาทิพย์  ปาเตียง

ตำแหน่ง   :  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

วุฒิการศึกษา   :  ปริญญาตรี

สาขา   :  วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)

มือถือ  :   083-5680330

E-mail   :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ    :  นางจิริสุดา  ไชยะ

ตำแหน่ง   :  นักวิชาการสหกรณ์

วุฒิการศึกษา   :  ปริญญาตรี

สาขา   :  เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

มือถือ  :   089-553-8454

E-mail   :

ชื่อ    : นางสาวกัลยาณี  เตจ๊ะ

ตำแหน่ง   :  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

วุฒิการศึกษา   :  ปวส.

สาขา   :  สาขาบัญชี

มือถือ  :   061-285-0100

E-mail   :

ชื่อ    : นางธนภร  อัครมิ่งสกุล

ตำแหน่ง   :  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

วุฒิการศึกษา   :  ปวส.

สาขา   :  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

มือถือ  :   082-444-5362

E-mail   :