กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

(อัตรากำลัง 7 คน )

 

 Arkom

 

 

ชื่อ    :   นายอาคม  โยริยะ
ตำแหน่ง     :  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

                   
ผู้อำนวยการกลุ่มฯ
วุฒิการศึกษา   : ปริญญาโท

สาขา    :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สหกรณ์)

โทรศัพท์    : 053-711-178 ต่อ 15
E-mail    : arkom

Juang

 

 

ชื่อ    :  นางจวงจันทร์  พิงคะสัน
ตำแหน่ง    :   
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา   :  
ปริญญาโท
สาขา    :  
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
โทรศัพท์    :   
053-711-178 ต่อ 15

E-mail    :   

 

 

 

ชื่อ    :  นางสาววิไลพร  ขันแก้ว
ตำแหน่ง    :   
นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา   :  
ปริญญาโท
สาขา     :  
วิทยาการจัดการ(บริหารธุรกิจ)

โทรศัพท์    :   053-711-178 ต่อ 15

E-mail    :  

 

sahawat

 

 

ชื่อ      :  นายสหวัฒน์  กาบแก้ว
ตำแหน่ง    :  
นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
วุฒิการศึกษา   :  
ปริญญาตรี
สาขา    :  
ศิลปศาสตร์บัณฑิต(ศิลปกรรม)
โทรศัพท์    :   
053-711-178 ต่อ 15

E-mail     :   

 

 

 

 

ชื่อ    :  นางเบญจมาภรณ์  ทะเรือน
ตำแหน่ง    :  
นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา    :  
ปริญญาตรี
สาขา     :   
 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โทรศัพท์     :   
053-711-178 ต่อ 15

E-mail    :   

 

 

 

 

ชื่อ     :  นางนัทธิดาภรณ์  กระจ่างอนุวงศ์
ตำแหน่ง    :  
นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา    :  
ปริญญาโท
สาขา   :  
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

โทรศัพท์    :   053-711-178 ต่อ 15

E-mail    :   

 

 

 

 

ชื่อ    :  นายวิทยา  เรียบร้อยกิจ
ตำแหน่ง    :  
นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา    :  
ปริญญาตรี
สาขา    :  
บริหารธุรกิจบัญฑิต(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
โทรศัพท์    :   
053-711-178 ต่อ 15

E-mail     :