ฝ่ายบริหารทั่วไป

                                                        (อัตรากำลัง 11 คน)

 

           rung

 

 

 

 

ชื่อ   : นางสาวรุ่งทิวา  เปรมอำพล

ตำแหน่ง   :  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

วุฒิการศึกษา :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา   :   เศรษฐศาสตร์เกษตร

โทรศัพท์   :  053-711-178 ต่อ 20

E-mail   :  

 

          07 2566

 

ชื่อ    :   นางสาววาสนา  ชำนาญยา

ตำแหน่ง   :    นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

วุฒิการศึกษา   :  ปริญญาตรี

สาขา   :  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต

โทรศัพท์   :  053-711-178 ต่อ 19

E-mail   :  wasana_ch @cpd.go.th

 

 

ชื่อ   :  นางสาวกันต์ณิฐา พงศ์ไชยลังกา

ตำแหน่ง    :  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วุฒิการศึกษา   :  ปริญญาตรี

สาขา    :  บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

โทรศัพท์   :  053-711-178 ต่อ 19

E-mail    :  

 

 

 

 

 

 

ชื่อ    :  นางสาวพัชรี  มาลา

ตำแหน่ง    :  นักวิชาการสหกรณ์

วุฒิการศึกษา   :  ปริญญาตรี

สาขา    :  บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

โทรศัพท์    :  053-711-178 ต่อ 19

E-mail    :  

 

 

 

 

 

ชื่อ    :  ฐิติวรดา  วงศ์ขัติย์

ตำแหน่ง    :  นักจัดการงานทั่วไป

วุฒิการศึกษา   :  ปริญญาตรี

สาขา    :  ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม

โทรศัพท์    :  053-711-178 ต่อ 19

E-mail     : 

 

 kanok

  

ชื่อ   :   นายกนก    ใจมาลัย

ตำแหน่ง    :  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วุฒิการศึกษา   :  ปวส.

สาขา    :  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โทรศัพท์    :  053-711-178 ต่อ 19

E-mail    :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

ชื่อ    :  นางสาวศิริก้อย  แก้วแกมเงิน

ตำแหน่ง   :  เจ้าพนักงานธุรการ

วุฒิการศึกษา    :  ปริญญาตรี

สาขา   :  ภาษาอังกฤษ

โทรศัพท์   :  053-711-178 ต่อ 20

E-mail    :  

DSC08576

 

ชื่อ    :   นางสาวทันธิกา    กตัญญู

ตำแหน่ง    :  เจ้าพนักงานธุรการ

วุฒิการศึกษา   :  ปริญญาตรี

สาขา    :   ภาษาอังกฤษ

โทรศัพท์   :  053-711-178 ต่อ 19

E-mail   :

 

suchada

 

ชื่อ    :   นางสุชาดา  รัตนธงชัย

ตำแหน่ง    :   พนักงานพิมพ์ ระดับ ส4

วุฒิการศึกษา   :  มัธยมศึกษาตอนปลาย

โทรศัพท์   :  053-711-178 ต่อ 20

E-mail   : 

   

            DSC09114

 

ชื่อ     :  นายวรธัช อินทรแสน

ตำแหน่ง    :เจ้าพนักงานธุรการ

วุฒิการศึกษา   :  ปวส.

สาขา    :คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

โทรศัพท์    :  053-711-178 ต่อ 19

E-mail    :   

 01 2566

 

 

ชื่อ   :  นายวรพงศ์  ศรีใจน้อย

ตำแหน่ง    :  เจ้าพนักงานธุรการ

วุฒิการศึกษา   :  ปริญญาตรี

สาขา    :  การวิจัยทางสังคม , บริหารรัฐกิจ

โทรศัพท์    :  053-711-178 ต่อ 19

 E-mail   :  -