แผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแล สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

รายงาน

ดาวน์โหลด

แผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหา ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหา ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การทบทวนแผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหา ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแล สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

                                    

 

   1019642kv7w138mt4