Actionplan / แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. แผนงาน บุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน)

    1.2 แผนงานประชาสัมพันธ์ >>Download PDF<< 

2. แผนงานพื้นฐาน : ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

    2.1 โครงการ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไก
         การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน
              - พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา/ประชาชนทั่วไป>>Download PDF<<
             - ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร(กบส.)>>Download PDF<<
             - กำกับดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ ให้สหกรณ์ดำเนินกิจการให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง รวม                 ถึงข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี เพื่อป้องกันและแก้ไขข้อบกพร่อง >>Download PDF<<
             - ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร >>Download PDF<<
    2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรปี 62
             - ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร>>Download PDF<<
3. แผนงานบูรณาการ : พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร
    3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
             - พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร  >>Download PDF<<
             - พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร (รูปแบบพิเศษ) >>Download PDF<<
             - พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร  >>Download PDF<<
             - พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร(กิจกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษ)  >>Download PDF<<
    3.2 โครงการธนาคารสินค้าเกษตร
            - สนับสนุนการดำเนินงานในรูปแบบธนาคารสินค้าเกษตรกรในสหกรณ์ >>Download PDF<<
    3.3 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร
            - ส่งเสริมการผลิตและกระจายเมล็ดพันธ์ุแก่เกษตรกรในสถานเกษตรกร >>Download PDF<<
    3.4 โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ
            - สนับสนุนการพัฒนาสถาบันเกษตรกรตามรูปแบบประชารัฐ >>Download PDF<<
    3.5 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)
           - พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง (Smart Member) >>Download PDF<<
    3.6 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
          - สนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์ >>Download PDF<<
    3.7 โครงการส่งเสริมการใช้เครืองจักรกลทางการเกษตร
         - ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร >>Download PDF<<
    3.8 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
         - สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร >>Download PDF<<
    3.9 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
         - ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฏีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร >>Download PDF<<
4. แผนงานยุทธศาสตร์ : สร้างความมั่นคงและลดความเลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม
    4.1 โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

            - พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ >>Download PDF<<

                - ประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นทางขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน(บันได 7 ขั้น) >>Download PDF<<
            - ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี >>Download PDF<<
            - โรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี >>Download PDF<<
            - คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ >>Download PDF<<
    4.2 โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
                 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดิน ตามนโยบายรัฐบาล >>Download PDF<<
      4.3 โครงการ พัฒนาพื้นที่โครงการหลวง
                 พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการหลวง >>Download PDF<<