วิสัยทัศน์

 

เป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาระบบสหกรณ์ ให้เข้มแข็งและดำรงอยู่อย่างยั่งยืน

 

 

พันธกิจ

 

มิติ : ประสิทธิผล

1.สร้างค่านิยมและผลักดันระบบสหกรณ์ให้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุขตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2.สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการให้บริการแก่สมาชิกให้เกิดความพึงพอใจ

มิติ : คุณภาพการให้บริการ

1. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการให้บริการแก่สมาชิกให้เกิดความพึงพอใจ

2. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาสังคม

3. สนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรร่วมกับคู่ค้าในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณภาพและเที่ยงธรรม ตามความต้องการของลูกค้า

มิติ : ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

1. พัฒนาบุคลากรในระบบสหกรณ์ให้ร่วมมือและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

    และการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ให้พึ่งพาตนเองได้ และช่วยเหลือกันมากขึ้น

2. สนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการเชื่อมโยงเครือข่ายกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ

    รวมทั้งการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพภายใต้กรอบของกฎหมาย

3. พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งรวมทั้งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

มิติ : การพัฒนาองค์กร

1. พัฒนาบุคลากรของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายให้มีความ

    สามารถมีคุณธรรมจริยธรรม  และมีความสุขในการปฏิบัติงาน

 

เป้าหมาย

 

มิติ : ประสิทธิผล

1. มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด

2. มีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมของประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. สนับสนุนการบรรลุแผนพัฒนาจังหวัด

 

มิติ : คุณภาพการให้บริการ

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก

2. พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้พึ่งพาตนเองได้

3. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและตลาด

 

มิติ : ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ

1. สร้างแนวคิดใหม่และความเข้มแข็งต่อบุคลากรในระบบสหกรณ์

2. พัฒนาระบบสหกรณ์อย่างเป็นกระบวนการ

3. การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย

4. ปรับปรุงการบริหารด้านเงินทุน

5. สร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

6. การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

มิติ : การพัฒนาองค์กร

1. การบริหารทิศทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัด

2. พัฒนาองค์ความรู้และระบบสารสนเทศเทคโนโลยี

3. พัฒนาระบบงานภายสำนักงานฯ ให้มีสมรรถนะสูง

4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร

5. พัฒนาบุคลากร

 

กลยุทธ์

 

1. สร้างจิตสำนึกในการดำเนินกิจกรรม

2. เสริมสร้างภูมิปัญญาและการเรียนรู้ระหว่างสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรและองค์กรชุมชน

3. เสริมสร้างบทบาทของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรต่อชุมชน

4. พัฒนาการตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร

5. สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร

6. การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

7. พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร

8. พัฒนาระบบการตลาดสินค้าสหกรณ์

9. การเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรเพื่อพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

10. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร

11. การส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรให้มีธรรมาภิบาล (Good Governance)

12. การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐานสินค้า OTOP

13. สร้างโอกาสเข้าหาแหล่งทุนและแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร

14. การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการจัดการกองทุนพัฒนาสหกรณ์