วงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี

          คำแนะนำ วิธีปฏิบัติ

                     12  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง คำนิยามวงเงินการกู้ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561

                     12  ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561
                              ประกาศวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561

                     12  การประชุมทางไกล (Conference) 9 พฤษภาคม 2561 "แนวทางการดำเนินการให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือค้ำประกันของสหกรณ์"

            แบบฟอร์ม

                     12 แบบฟอร์มขอความเห็นชอบให้สหกรณ์กำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี  

                     12 แบบตรวจสอบคำขอและบันทึกข้อบกพร่องฯ 

 

 

 

 1019642kv7w138mt4