ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัดเชียงราย

ข้อมูล ณวันที่ 1 มกราคม ปี 2564

สหกรณ์ทั้งหมด        จำนวน    125 สหกรณ์

แบ่งเป็น

สหกรณ์การเกษตร    จำนวน    66 สหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์    จำนวน    9 สหกรณ์

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน    จำนวน    33  สหกรณ์

สหกรณ์บริการ          จำนวน    15  สหกรณ์

สหกรณ์ประมง          จำนวน    2  สหกรณ์

 

ดาวน์โหลดpdf