ข้อมูลสหกรณ์ในจังหวัดเชียงราย

ข้อมูล ณวันที่ 1 มกราคม ปี 2561

สหกรณ์ทั้งหมด        จำนวน    128 สหกรณ์

แบ่งเป็น

สหกรณ์การเกษตร    จำนวน    68 สหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์    จำนวน    10 สหกรณ์

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน    จำนวน    30  สหกรณ์

สหกรณ์บริการ          จำนวน    19  สหกรณ์

สหกรณ์ประมง          จำนวน    1  สหกรณ์

 

ดาวน์โหลดpdf