ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

 

    จำนวน
ประเภทสหกรณ์ การเกษตร 89
ระดับชั้นสหกรณ์ ไม่นำมาจัด 24
ไม่ผ่านมาตรฐาน 6
ระดับดี 8
ระดับดีมาก 22
ระดับดีเลิศ 29
ประเภทสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน 34
ระดับชั้นสหกรณ์ ไม่นำมาจัด 7
ไม่ผ่านมาตรฐาน 1
ระดับดีมาก 2
ระดับดีเลิศ 23
ประเภทสหกรณ์ บริการ 17
ระดับชั้นสหกรณ์ ไม่นำมาจัด 8
ระดับดี 2
ระดับดีมาก 6
ระดับดีเลิศ 1
ประเภทสหกรณ์ ประมง 1
ระดับชั้นสหกรณ์ ระดับดีเลิศ 1
ประเภทสหกรณ์ ออมทรัพย์ 10
ระดับชั้นสหกรณ์ ระดับดีมาก 1
ระดับดีเลิศ 9
  ผลรวมทั้งหมด 151

 staadardcoop

 

ดาวน์โหลด