ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดเชียงราย

 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม ปี 2561

กลุ่มเกษตรกรทั้งหมด        จำนวน    54 กลุ่ม

แบ่งเป็น

กลุ่มเกษตรกรทำนา           จำนวน  18  กลุ่ม

กลุ่มเกษตรกรทำสวน        จำนวน   21  กลุ่ม

กลุ่มเกษตรกรทำไร่           จำนวน    9  กลุ่ม

กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์     จำนวน    6  กลุ่ม

 

ดาวน์โหลด pdf