ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวาวี จำกัด

 

News 65 26 1 65

 

         วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 โดยนายวิชิต ภูกัน  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวาวี จำกัด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ การปิดบัญชีประจำปี การติดตามหนี้ค้างชำระของสมาชิก รวมถึงให้คำแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์ พระราชบัญญัติสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเกิดข้อบกพร่องกับสหกรณ์

 

News 66 26 1 65

News 67 26 1 65

News 68 26 1 65

 

=========


👉 ติดต่อ ติดตามข่าวสาร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 👈


Facebook : https://www.facebook.com/cricpd
Website : https://web.cpd.go.th/chiangrai
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. : 0-5371-1178 ต่อ 0
Fax. : 0-5371-1178 ต่อ 14