ติดตามการดำเนินงานโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวมรวม และการแปรรูป ของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร

 

News 71 26 1 65

 

         วันพุธที่ 26 มกราคม 2565 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ โดยนางจวงจันทร์ พิงคะสัน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และคณะ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 โดยนายวีระยุทธ  วิริยาวุฒิ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 โดยนางสาวอภิรดี อภิธนัง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญ และคณะ เข้าติดตามการดำเนินงาน และตรวจสอบเอกสารโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวมรวม และการแปรรูป ของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 ในการจัดซื้อครุภัณฑ์รถตักล้อยาง ขนาด 132 แรงม้า จำนวน 1 คัน ณ สหกรณ์การเกษตรแม่จัน จำกัด อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และตรวจสอบลานตากของ สหกรณ์การเกษตรแม่สาย จำกัด อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 3200  ตารางเมตร ลานตากของ สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด  จำนวน 3200 ตารางเมตร  อีกทั้งแนะนำการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาดที่ได้รับจากภาครัฐ

 

News 69 26 1 65

News 70 26 1 65

News 72 26 1 65

News 73 26 1 65

News 74 26 1 65

News 75 26 1 65

 

=========


👉 ติดต่อ ติดตามข่าวสาร สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย 👈


Facebook : https://www.facebook.com/cricpd
Website : https://web.cpd.go.th/chiangrai
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel. : 0-5371-1178 ต่อ 0
Fax. : 0-5371-1178 ต่อ 14