ระบบงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

 

 

แผนในระดับที่ 2 ที่เชื่อมโยงกับภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

                                     และเกี่ยวข้องกับกรม

 

 

ดาวน์โหลด

 

1. ตลาดนำการผลิต และโครงการสำคัญตามนโยบาย

 

        

 

2. ผลการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ตามภารกิจกรม)

 

 

 

3. ประสิทธิผลของการใช้อุปกรณ์การตลาด/ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานรองรับ

 

เศรษฐกิจภาคเกษตรที่ที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากกรม

 

 

 

4. การแสดงผลสำเร็จของงานส่งเสริมพัฒนา หรืองานกำกับดูแล แก้ไขหรือ

 

ป้องกันปัญหา ของสหกรณ์ในภาคเกษตรและ/หรือสหกรณ์นอกภาคเกษตรกร

 

ในระดับพื้นที่

 

 

 

5. สารสนเทศผลสำเร็จของการสร้างเครือข่ายงานสหกรณ์ในระดับพื้นที่

 

แยกเป็นสารสนเทศเครือข่ายงานสหกรณ์ และสารสนเทศเครือข่ายงานสหกรณ์

 

ภาคการเกษตร และสารสนเทศเครือข่ายงานสหกรณ์นอกภาคการเกษตร

 

 

 

6. งานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งใน

 

ระดับ 1 แสดงถึงศักยภาพและประสิทธิผลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

 

(ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านสร้างความสามารถในการแข่งขัน และยุทธศาสตร์ที่ 4

 

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม)