• 0111
  • 010
  • 003
  • 007
  • 008

Zero

spot "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

spot 1      spot 2       spot 3

 

ปรชาสัมพันธ์  โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯเรียบร้อยแล้ว

สามารถเข้าร่วมกลุ่ม Line ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ตาม  QR Code 

                                                                     LINE P2020416 163246

ประกาศ  การรับความคิดเห็นร่างกฏกระทรวงที่ออกตามมาตรา 33/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542

                    แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562  >> คลิก<< 

ประกาศ  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

                 ของสหกรณ์และคู่มือการักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ >> คลิก<< 

ประกาศ  ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)

                  ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน 

                  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 13 มี.ค.2563>> คลิก<<

ประกาศ  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)

                   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 >> คลิก<<

ประกาศ  จังหวัดเชียงรายประกาศเจตจำนงในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย

                   และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563>> คลิก<<

ประกาศ  จังหวัดเชียงรายประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)

                   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)>> คลิก<<

ประกาศ  จัดชื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

                   หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน >> คลิก<<

ประกาศ  จัดชื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนัง ขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง >> คลิก<<

ประกาศ  จัดชื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 ชุด >> คลิก<<

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย  >> คลิก<<

ปรชาสัมพันธ์ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่2)พ.ศ.2562 >> คลิก<<

ประกาศ  ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โครงการบ้านสวนสารคาม ๑  >> คลิก<<

 ดาวน์โหลด  เอกสารประกอบการกำหนดจัดอบรมทางไกลผ่านระบบ Web Conference การปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฏหมายว่าด้วยการป้องกัน           และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง วันที่ 25 มิถุนายน 2562    >> คลิก<<

 ขอความร่วมมือ บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ร่วมตอบแบบสำรวจ วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

     สำหรับจังหวัดเชียงราย ได้ ที่นี่ >> คลิก<<                สำหรับกรมส่งสเริมสหกรณ์ ได้ ที่นี่ >> คลิก<<

     หรือ สแกน QR Code                                                 หรือ สแกน QR Code

    CRI                                     CPD

  ประชาสัมพันธ์ การขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ของสหกรณ์เคหสภานนพเก้ารวมใจ จำกัด   >>คลิก <<  ดาวน์โหลดแผนที่  >>คลิก<< 


  ban 5yearscpd

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (4WD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 คลิก  

1.2 เอกสารแนบท้าย การประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (4WD) ตามประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561  คลิก 

banner camara

          

VTR สก.โคนมต้า-สันทรายงาม จำกัด             VTR สก.โคนมแม่ลาว จำกัด                        VTR  สก.โคนมเชียงราย จำกัด

pichet2

pic new book2pic talk dire2

 

somprattana01

 facebook

 

 t2019

111761
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
9
355
9
110188
1422
4601
111761

Your IP: 18.232.38.214
2020-06-07 00:43
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
       899 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง
                จ.เชียงราย 57000
สำนักงาน : 053-711178 
โทรสาร    : 053-711178 ต่อ 14
E-mail     : cpd_chiangrai@cpd.go.th
website   : http://web.cpd.go.th/chiangrai