original 1406902522234

 

1503 512

สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม

28 512

โครงการขยายผลการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จังหวัดชลบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

GraphicFlower23   ประกาศผล  การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติระดับจังหวัด  คลิกที่นี่new 1

GraphicFlower23   แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ พ.ศ.2563คลิกที่นี่new 1

GraphicFlower23  ประกาศจังหวัดชลบุรี "เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานรากชารทั่วไป ตำแหน่ง นิติกรคลิกที่นี่new 1

GraphicFlower23  ประกาศสอบ "ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และประเมินฯ ครั้งที่ 2  ตำแหน่ง นิติกรคลิกที่นี่

GraphicFlower23   ประกาศสอบ "การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะฯครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นิติกร คลิกที่นี่

GraphicFlower23  ประกาศเลื่อนสอบ "การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะฯครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นิติกร คลิกที่นี่

GraphicFlower23   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ คลิกที่นี่ 

GraphicFlower23   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะฯครั้งที่ 1   ตำแหน่ง นิติกร    (ผู้เข้าสอบทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยเข้าสอบด้วย)  คลิกที่นี่

GraphicFlower23   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะฯครั้งที่ 1 และประเมินฯ ครั้งที่ 2  ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ คลิกที่นี่ 

GraphicFlower23   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ แหน่งนิติกร คลิกที่นี่

GraphicFlower23   ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ คลิกที่นี่

GraphicFlower23   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ แหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ คลิกที่นี่

GraphicFlower23   แบบรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง" คลิกที่นี่  คำอธิบายการรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง คลิกที่นี่ 

GraphicFlower23   แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ "พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดของสหกรณ์ (แบบ กพก.63/05) " คลิกที่นี่ 

GraphicFlower23   แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ "กิจกรรมพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ (แบบ กพก.63/04) " คลิกที่นี่ 

GraphicFlower23   แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ "กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการรวบรวม/แปรรูปสู่มาตรฐาน GMP(แบบ กพก.63/03) " คลิกที่นี่ 

GraphicFlower23   แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ "กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ (บ่มเพาะ) (แบบ กพก.63/02) " คลิกที่นี่ 

GraphicFlower23   แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ "กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตร (แบบ กพก.63/01) " คลิกที่นี่ 

GraphicFlower23   ประกาศผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปี 2562/2563 " คลิกที่นี่ 

GraphicFlower23   ประกาศผลการตัดสินการประกวดกิจกรรม 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 " คลิกที่นี่ 

GraphicFlower23   ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรคลิกที่นี่ 

GraphicFlower23   ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครบุคลลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ราชการคลิกที่นี่ 

GraphicFlower23   ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีคลิกที่นี่ 

GraphicFlower23   ประกาศผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2562คลิกที่นี่ 

GraphicFlower23   รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาความเข้มแข็งเพื่อยกระดับชั้นสหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์ในจังหวัดชลบุรีคลิกที่นี่ 

GraphicFlower23 การกำหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์  คลิกที่นี่ 

GraphicFlower23เอกสารประกอบการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติตามนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คลิกที่นี่

GraphicFlower23 ช่องทางการร้องเรียนของสำนักงาน ป.ป.ท คลิกเพื่อดูรายละเอียด

GraphicFlower23 ร่างตัวอย่างในการกำหนดข้อบังคับว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

GraphicFlower23 ทำเนียบส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

GraphicFlower23 สินค้าสหกรณ์ทั่วประเทศออนไลน์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

GraphicFlower23 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเพื่อดูรายละเอียด

GraphicFlower23 การจัดการความรู้ (KM) คลิกเพื่อดูรายละเอียด

GraphicFlower23 ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดชลบุรี  คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

 GraphicFlower23 ประชาสัมพันธ์ศูนย์รวมแอพพลิเคชั่นเพื่อการเกษตรสำหรับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

 GraphicFlower23  การบันทึก CPD CARD ระบบใหม่  เข้าบันทึก CPD CARD ระบบใหม่ CLICK ที่นี่

 GraphicFlower23  ระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เข้าระบบเพื่อบันทึกผล  CLICK ที่นี่ และ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ CLICK ที่นี่

 GraphicFlower23  ระบบเกณฑ์การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์  เข้าระบบเพื่อบันทึกผล  CLICK ที่นี่

 GraphicFlower23 เอกสารคู่มือโปรแกรม VERSION 2  CLICK ที่นี่  หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ E-MAIL : WORANARIN_IM@CPD.GO.TH