original 1406902522234

 

IMG 0033 15 512

ชลบุรีจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ 2563

8703 512 n

จังหวัดชลบุรี ขับเคลื่อน​โครงการส่งเเสริมอาชีพด้านการเกษตรในพื้นที่ป่ารอยต่อ​5​ จังหวัด​ (ภาคตะวันออก)​

ข่าวประชาสัมพันธ์

GraphicFlower23   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ แหน่งนิติกร คลิกที่นี่

GraphicFlower23   ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ คลิกที่นี่

GraphicFlower23   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ แหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ คลิกที่นี่

GraphicFlower23   แบบรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง" คลิกที่นี่  คำอธิบายการรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง คลิกที่นี่ 

GraphicFlower23   แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ "พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดของสหกรณ์ (แบบ กพก.63/05) " คลิกที่นี่ 

GraphicFlower23   แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ "กิจกรรมพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ (แบบ กพก.63/04) " คลิกที่นี่ 

GraphicFlower23   แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ "กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการรวบรวม/แปรรูปสู่มาตรฐาน GMP(แบบ กพก.63/03) " คลิกที่นี่ 

GraphicFlower23   แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ "กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ (บ่มเพาะ) (แบบ กพก.63/02) " คลิกที่นี่ 

GraphicFlower23   แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ "กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตร (แบบ กพก.63/01) " คลิกที่นี่ 

GraphicFlower23   ประกาศผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปี 2562/2563 " คลิกที่นี่ 

GraphicFlower23   ประกาศผลการตัดสินการประกวดกิจกรรม 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 " คลิกที่นี่ 

GraphicFlower23   ประกาศรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรคลิกที่นี่ 

GraphicFlower23   ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รับสมัครบุคลลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ราชการคลิกที่นี่ 

GraphicFlower23   ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีคลิกที่นี่ 

GraphicFlower23   ประกาศผลการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2562คลิกที่นี่ 

GraphicFlower23   ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี" คลิกที่นี่ 

GraphicFlower23   โครงการผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562คลิกที่นี่ 

GraphicFlower23   รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาความเข้มแข็งเพื่อยกระดับชั้นสหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์ในจังหวัดชลบุรีคลิกที่นี่ 

GraphicFlower23  ประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี " คลิกที่นี่ 

GraphicFlower23  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี " คลิกที่นี่ 

GraphicFlower23  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี " คลิกที่นี่ 

GraphicFlower23 ประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี " คลิกที่นี่ 

GraphicFlower23 การกำหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์  คลิกที่นี่ 

GraphicFlower23เอกสารประกอบการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติตามนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คลิกที่นี่

GraphicFlower23 ช่องทางการร้องเรียนของสำนักงาน ป.ป.ท คลิกเพื่อดูรายละเอียด

GraphicFlower23 ร่างตัวอย่างในการกำหนดข้อบังคับว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

GraphicFlower23 ทำเนียบส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

GraphicFlower23 สินค้าสหกรณ์ทั่วประเทศออนไลน์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

GraphicFlower23 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเพื่อดูรายละเอียด

GraphicFlower23 การจัดการความรู้ (KM) คลิกเพื่อดูรายละเอียด

GraphicFlower23 ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดชลบุรี  คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

 GraphicFlower23 ประชาสัมพันธ์ศูนย์รวมแอพพลิเคชั่นเพื่อการเกษตรสำหรับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

 GraphicFlower23  การบันทึก CPD CARD ระบบใหม่  เข้าบันทึก CPD CARD ระบบใหม่ CLICK ที่นี่

 GraphicFlower23  ระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เข้าระบบเพื่อบันทึกผล  CLICK ที่นี่ และ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ CLICK ที่นี่

 GraphicFlower23  ระบบเกณฑ์การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์  เข้าระบบเพื่อบันทึกผล  CLICK ที่นี่

 GraphicFlower23 เอกสารคู่มือโปรแกรม VERSION 2  CLICK ที่นี่  หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ E-MAIL : WORANARIN_IM@CPD.GO.TH

คู่มือบริการประชาชน

1495694362 Play  คู่มือบริการประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 20 หัวข้อ คลิกที่นี่ 

1495694362 Play  คู่มือบริการประชาชน เรื่อง การกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์   คลิกที่นี่ 

1495694362 Play  คู่มือบริการประชาชน เรื่อง การกำหนดวงเงินดำเนินกิจการของกลุ่มเกษตรกร  คลิกที่นี่ 

1495694362 Play  คู่มือบริการประชาชน เรื่อง การขอความเห็นชอบการควบสหกรณ์  คลิกที่นี่ 

1495694362 Play  คู่มือบริการประชาชน เรื่องการถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ คลิกที่นี่ 

1495694362 Play  คู่มือบริการประชาชน เรื่อง การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นก้ยืูมเงิน คลิกที่นี่ 

1495694362 Play  คู่มือบริการประชาชน เรื่อง การรับจดทะเบียนสหกรณ์คลิกที่นี่ 

1495694362 Play  คู่มือบริการประชาชน เรื่อง การเลือกตั้งผ้ชําระบัญชีคลิกที่นี่

1495694362 Play  คู่มือบริการประชาชน เรื่อง การนำเงินไปลงทุนโดยซื้อหุ้นของสถาบันอื่น คลิกที่นี่ 

1495694362 Play  คู่มือบริการประชาชน เรื่อง รับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์  คลิกที่นี่ 

1495694362 Play  คู่มือบริการประชาชน เรื่อง รับจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ คลิกที่นี่ 

1495694362 Play  คู่มือบริการประชาชน เรื่อง รับจดทะเบียนควบสหกรณ์ คลิกที่นี่ 

1495694362 Play  คู่มือบริการประชาชน เรื่อง รับจดทะเบียนสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยแยกจากสหกรณ์เดิม  คลิกที่นี่ 

1495694362 Play  คู่มือบริการประชาชน เรื่อง การขอความเห็นชอบควบกลุ่มเกษตรกร  คลิกที่นี่ 

1495694362 Play  คู่มือบริการประชาชน เรื่อง การถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากจากสมาชิกและกลุ่มเกษตรกรอื่น  คลิกที่นี่ 

1495694362 Play  คู่มือบริการประชาชน เรื่อง การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร  คลิกที่นี่ 

1495694362 Play  คู่มือบริการประชาชน เรื่อง การรับจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกรที่ควบเข้ากัน คลิกที่นี่ 

1495694362 Play  คู่มือบริการประชาชน เรื่อง การรับจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับกลุ่มเกษตรกร  คลิกที่นี่

1495694362 Play  คู่มือบริการประชาชน เรื่อง การอนุมัติเงินก้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ กรณีวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท/สหกรณ์  คลิกที่นี่ 

1495694362 Play  คู่มือบริการประชาชน เรื่องการอนุมัติเงินก้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ กรณีวงเงินเกิน 5 ล้านบาท  คลิกที่นี่ 

1495694362 Play  คู่มือบริการประชาชน เรื่อง การอนุมัติให้เงินก้แก่กลุ่มเกษตรกร   คลิกที่นี่