images unnamed

 

LINE ALBUM 18112021 512

สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จำกัด

178516 512

สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เปิดค่ายเยาวชน ออม-อิ่ม-อุ่น

S 1049399 512

สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมงานพิธีถวายสักการะเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

375413 512

สหกรณ์จังหวัดชลบุรีเปิดการประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี จำกัด ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์

IMG 8103 22222 512

ผู้ตรวจราชการกรมฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของ สถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ระดับจังหวัด

IMG 8058 512

สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ประชุมมอบนโยบายและแผนการแนะนำส่งเสริมประจำปีงบประมาณ 2565

ประชาสัมพันธ์

กลม Gif 2   ผลการจัดมาตรสหกรณ์ประจำปี 2564 new 1 click 1
กลม Gif 2  รายชื่อสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรร่วมงานกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมสหกรณ์ new 1 click 1
กลม Gif 2 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน  คลิก รายละเอียดnew 1   click 1
กลม Gif 2 โครงการอาสาสมัครสหกรณ์ คลิก รายละเอียด    click 1
กลม Gif 2 บทความ เรื่อง "การเลือกตั้งและการนับวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์"

click 1 

กลม Gif 2ประกาศผล  การจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2563  click 1
กลม Gif 2 ประกาศผล  การคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติระดับจังหวัด click 1
 กลม Gif 2 แบบรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง" คลิกที่นี่  คำอธิบายการรายงาน คลิกที่นี่   click 1
กลม Gif 2  การกำหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์  คลิกที่นี่ click 1
กลม Gif 2 สินค้าสหกรณ์ทั่วประเทศออนไลน์ click 1
กลม Gif 2 การบันทึก CPD CARD ระบบใหม่  เข้าบันทึก CPD CARD ระบบใหม่ CLICK ที่นี่ click 1
กลม Gif 2 ระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ CLICKที่นี่ click 1
กลม Gif 2ระบบเกณฑ์การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์  เข้าระบบเพื่อบันทึกผล  CLICK ที่นี่ click 1