new vision cpd88

iconapp001iconapp002iconapp003iconapp006annual2020iconapp020iconapp007iconapp004 1iconapp010

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

bullet greenประกาศสหกรณ์การเกษตรหนองกุงศรี จำกัด เรื่อง สอบราคาซื้อรถแทรกเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 95 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ( หน้า 1 ,หน้า 2new4
bullet greenประกาศสหกรณ์การเกษตรหนองกุงศรี จำกัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานตากขนาดไม่น้อยกว่า 16,000 ตารางเมตร (รายละเอียดnew4

tab activityicon all cat

คำถาม : การดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์มีวิธีการดำเนินการอย่างไร

คำตอบ :  การขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์จะต้องปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ.2542 ประกอบระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยวิธีดำเนินการขอจัดตั้งสหกรณ์ พ.ศ.2547
ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธี
ช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์ มีความเป็นไปได้ทางธุรกิจ และ
ผู้ขอจัดตั้งต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์ ซึ่งกำหนดไว้ 6 ขั้นตอน ตามคู่มือการ
จัดตั้งสหกรณ์ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่
https://web.cpd.go.th/kalasin/index.php/aboutcoop/how2judtung
 และสามารถ
สอบถามข้อมูลการจัดตั้งสหกรณ์ โดยตรงได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
เลขที่ 6/10 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 0 4381 1703 โทรสาร ต่อ 26


คำถาม : การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ คือ อะไร มีประโยชน์ต่อสหกรณ์อย่างไร
 คำตอบ :

ที่มา

          กรมส่งเสริมสหกรณ์เริ่มจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2545 โดยเจตนารมณ์ในการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ครั้งแรกเพื่อใช้วัดประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์มีเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ที่ชัดเจน และเป็นการประเมินผลการบริหารจัดการของสหกรณ์เบื้องต้น โดยไม่ได้มีเจตนาที่ใช้วัดความเป็นมาตรฐานของสหกรณ์ และต่อมาในปี พ.ศ. 2556 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ใช้การจัดมาตรฐานเพื่อวัดประสิทธิภาพการส่งเสริมสหกรณ์ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ และใช้วัดผลการดำเนินงานของสหกรณ์ควบคู่กัน

วัตถุประสงค์ของการจัดระดับมาตราฐานสหกรณ์

           1. เพื่อประเมินศักยภาพในการดำเนินงานของสหกรณ์แต่ละแห่งว่ามีจุดอ่อนจุดแข็ง อย่างไร มีศักยภาพที่จะอำนวยบริการประโยชน์แก่สมาชิก ซึ่งเป็นเจ้าของสหกรณ์ได้ดี เพียงใด มีความสามารถในการบริหารจัดการมากน้อยเพียงใด

          2. เพื่อจัดระดับสหกรณ์แต่ละประเภทตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ประโยชน์ของการจัดระดับมาตราฐานสหกรณ์

          1. สหกรณ์ได้ทราบถึงสถานะและผลการดำเนินงานของตนในภาพรวมเบื้องต้น เนื่องจากตัวชี้วัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ เป็นเกณฑ์เบื้องต้นทั่วไปที่สหกรณ์สามารถดำเนินงานให้ผ่านได้ โดยยึดหลักการและวิธีการสหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องอย่างยิ่งกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          2. สหกรณ์สามารถกำหนดแนวทางการดำเนินงาน หรือแนวทางการพัฒนาให้ผ่านมาตรฐานในแต่ละระดับได้ เช่น หากสหกรณ์ตกมาตรฐานข้อใด ก็ต้องวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขปรับปรุง ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อนั้น ๆ หากสหกรณ์ผ่านมาตรฐานในระดับดี ก็ควรพิจารณาหาแนวทางที่จะยกระดับการผ่านมาตรฐานสหกรณ์ให้เป็นระดับดีมากหรือดีเลิศ
          3. สหกรณ์ได้รับสิทธิบางประการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด เช่น การพิจารณาขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ การพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นต้น

 


คำถาม : สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล คืออะไร

คำตอบ : 

ความหมาย

          สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล หมายถึง สหกรณ์ที่มีการดำเนินงานอย่างมีระบบ มีการควบคุมภายในที่ดี ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริหารจัดการด้วยการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติถือใช้อย่างเคร่งครัด และมีการดำเนินงาน โดยยึดหลักการ อุดมการณ์ และวิธีการของสหกรณ์อย่างแท้จริง

วิธีการประเมิน

          การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล มีเกณฑ์พิจารณาตามหลักธรรมาภิบาล 9 หลัก (หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการมอบอำนาจ หลักนิติธรรม  และหลักความเสมอภาค) รวม 37 ข้อย่อย แต่ละข้อมีระดับการพิจารณา 5 ระดับ รวมคะแนนเป็น 100 คะแนน และพิจารณาเพิ่มเติม คือหากสหกรณ์ใดมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ จะตัดคะแนน ดังนี้  

          1. ทุจริต ตัด 30 คะแนน  

          2. ข้อบกพร่องทางการบัญชี ตัด 10 คะแนน  

          3. การกระทำนอกกรอบวัตถุประสงค์ ตัด 10 คะแนน

          4. พฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ตัด 10 คะแนน)

การประกาศผลสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

          สหกรณ์ที่จะได้รับการประกาศเป็นสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล คือ สหกรณ์ที่มีคะแนนในแต่ละหลัก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 และมีคะแนนรวมกันทุกหลัก (หลังจากพิจารณาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์แล้ว) ร้อยละ 85 ขึ้นไป

 

ทำเนียบสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ลำดับที่  นาม ตั้งแต่ พ.ศ. ถึง พ.ศ.
นายมาโนชญ์  พิชิตกุล ๑ ก.พ. ๒๔๙๒ ๑๘ ก.พ. ๒๔๙๘
นายพูน  โอภาสชาติ ๑๘ ก.พ. ๒๔๙๘ ๑ พ.ค. ๒๕๐๑
นายสิงห์โต ตุ้มสกุล ๑ พ.ค. ๒๕๐๑ ๑ พ.ค. ๒๕๐๖
นายสมวิทย์ ศรีวัฒนพงศ์  ๑ พ.ค. ๒๕๐๖ ๑ ก.ค. ๒๕๑๕
นายทวีศักดิ์ อินทโฉม ๑ ก.ค. ๒๕๑๕ ๑ ก.ค. ๒๕๑๖
นายสนั่น จิรสัทธรรม ๑ ก.ค. ๒๕๑๖ ๓๐ ก.ย. ๒๕๑๙
นายล้อม มณฑา ๑ ต.ค. ๒๕๑๙ ๓๑ ม.ค. ๒๕๒๑
นายสุรพงศ์ วัชรพงศ์ปรีชา ๑ ก.พ. ๒๕๒๑ ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๕
นายประณต ทุมวรรณ ๑ ต.ค. ๒๕๒๕ ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๙
๑๐ นายเสริมพันธ์ บุรณะโสภณ ๑ พ.ย. ๒๕๒๙ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๓๑
๑๑ นายพูนศักดิ์ อุดมเสียง ๑ ม.ค. ๒๕๓๒ ๑ ต.ค. ๒๕๓๓
๑๒ นายยงยุทธ เหล่าพูนสุข ๑ ต.ค. ๒๕๓๓ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๓๕
๑๓ นายสรพล เถระพัฒน์ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๓๕  ๒ ก.ค. ๒๕๓๗
๑๔ นายณรงค์ ธารมรรค ๒ ก.ค. ๒๕๓๗ ๖ พ.ย. ๒๕๓๘
๑๕ นายแสงชัย ปวบุญสิริวงศ์ ๖ พ.ย. ๒๕๓๘  ๒๘ มิ.ย. ๒๕๓๙ 
๑๖ นายสุทัศน์ วงศ์สัมพันธ์ชัย ๑๐ ต.ค. ๒๕๓๙  ๑๘ ธ.ค. ๒๕๔๑ 
๑๗ นายพินัย พัวพัฒนกุล ๑๘ ธ.ค. ๒๕๔๑  ๒๕ ธ.ค. ๒๕๔๕
๑๘ นายเรืองยุทธ ฑีฆะสวัสดิ์ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๔๕  ๒๒ พ.ค. ๒๕๔๙ 
๑๙ นายชำนาญ กระจ่างแจ่ม ๒๒ พ.ค. ๒๕๔๙ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๑
๒๐ นายสุรพงษ์ สุทธิสา ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๑  ๗ ก.ค. ๒๕๕๓
๒๑ นายทวีวัฒน์  แสงสว่าง ๗ ก.ค. ๒๕๕๓  ๑๑ ก.ค. ๒๕๕๔
๒๒ ดร.สุพจน์ วัฒนวิเชียร ๑๑ ก.ค. ๒๕๕๔ ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๗
๒๓ นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย  ๖ ส.ค. ๒๕๕๗  ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๙ 
๒๔ นายรณชัย ภูครองทอง ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๙  ๒ พ.ค. ๒๕๖๒ 
๒๕ น.ส.ศุภลักษณ์    แร่เพ็ชร์ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๒ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓
๒๖  


ITA64 WEB

 

ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง 
 

https://web.cpd.go.th/kalasin/index.php/about-me/structure

O2 ข้อมูลผู้บริหาร

https://web.cpd.go.th/kalasin/index.php/cps/3-1    

https://www.cpd.go.th/cpdth2560/aboutcpd/cpdperson/cpdmanagertop  

O3 อำนาจหน้าที่
 

http://lakliam.go.th/public/texteditor/data/index/menu/600

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
 

https://www.cpd.go.th/cpdth2560/aboutcpd/aboutinfo/cpdstrategic

O5 ข้อมูลการติดต่อ
 

https://web.cpd.go.th/kalasin/index.php/contactus

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 

http://lakliam.go.th/public/texteditor/data/index/menu/617

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
 

http://lakliam.go.th/public/list/data/index/menu/276/

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8 Q&A 
 

http://lakliam.go.th/public/

 

http://lakliam.go.th/public/webboard/data/index/menu/329

O9 Social Network
 

http://lakliam.go.th/public/

 

https://www.facebook.com/217185895466110/

 

คำอธิบาย : ช่องทางเชื่อมโยง จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

แสดง Block Facebook ที่หน้าแรก ในตำแหน่ง ด้านล่าง banner แสดงความคิดเห็นการดำเนินงานหน่วยงาน/ด้านขวาของ block แสดงจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

แผนการดำเนินงานประจำปี

O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
 

รอลิงก์

O11 รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 

รอลิงก์

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 

รอลิงก์

 
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 

https://www.cpd.go.th/cpdth2560/component/k2/item/4096

การให้บริการ

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 

https://www.cpd.go.th/cpdth2560/component/k2/item/4097 

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 

รอลิงก์

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 

รอลิงก์

O17 E-Service
 

http://lakliam.go.th/public/

  http://lakliam.go.th/public/texteditor/data/index/menu/654
 

http://lakliam.go.th/public/webboard/data/index/menu/329

 

คำอธิบาย : ช่องทางเชื่อมโยง จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

แสดงแถบเมนู E-Service ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ ที่หน้าแรก ตำแหน่ง ด้านล่างภาพนายกและปลัด

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ ด้วยระบบสมาชิก

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 

รอลิงก์

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
 

รอลิงก์

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 

รอลิงก์

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 

รอลิงก์

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 

http://lakliam.go.th/public/list/data/index/menu/278

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
 

http://lakliam.go.th/public/list/data/index/menu/611    **รอข้อมูล

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 

รอลิงก์

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 

รอลิงก์

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 

รอลิงก์

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 

รอลิงก์

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 

รอลิงก์

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 

รอลิงก์

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 

http://lakliam.go.th/public/

 

http://lakliam.go.th/public/complaint/data/index/menu/460/

 

คำอธิบาย : ช่องทางเชื่อมโยง จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

แสดง banner ร้องเรียนทุจริต ที่หน้าแรก ในตำแหน่ง ด้านล่างของแถบ banner หนังสือราชการ/ด้านบนของ block แสดงจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 

รอลิงก์

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 

http://lakliam.go.th/public/

 

http://lakliam.go.th/public/webboard/data/listtopic/forum_id/5/menu/329

 

คำอธิบาย : ช่องทางเชื่อมโยง จากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

แสดง banner แสดงความคิดเห็นการดำเนินงานหน่วยงาน ที่หน้าแรก ในตำแหน่ง ด้านล่างของแถบ banner หนังสือราชการ/ด้านบนของ block facebook 

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  รอลิงก์

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  รอลิงก์
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  รอลิงก์

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 

รอลิงก์

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 

รอลิงก์

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  รอลิงก์

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 

รอลิงก์

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 

รอลิงก์

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 

รอลิงก์

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 

https://www.cpd.go.th/cpdth2560/images/M_tcpd.pdf

O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 

https://www.cpd.go.th/cpdth2560/images/O43report.pdf

แผนผังเว็บไซต์

แผนผังเว็บไซต์

KM

ลำดับ หัวข้อองค์ความรู้ ปี พ.ศ.
1. งานด้านการกำหนดวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ.2561
2019-09-11 
2. กระบวนการทำงาน งานด้านการตรวจการสหกรณ์ 2019-09-11 
3. การจัดงาน 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน 2019-09-11 
4. แนวทางการปฏิบัติงานการยกระดับชั้นสหกรณ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 2017-08-25 
5. ผลสำเร็จของกระบวนการส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ 2017-03-28 
6. การจัดประชุมและการบันทึกรายงานการประชุมของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ 2016-08-31 
7. เทคนิคการปฏิบัติการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดกาฬสินธุ์ 2016-08-31 
8. แนวทางการพัฒนาสหกรณ์โดยใช้ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2016-08-30 
9. แนวทางในการปฏิบัติงานชำระบัญชีสหกรณ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ 2016-08-30 
10. การระดมหุ้นด้วยข้าวเปลือกของสหกรณ์ชุมชนตำบลสงเปลือยอำเภอเขาวง จำกัด 2016-08-31 
11. เทคนิคการปิดบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ภายใน 30 วัน 2016-08-31 
12. การจัดทำปุ๋ยอินทรีย์ 2016-08-31 

สื่อสารคดี

Sara26Nov63 Sara14Jan63
สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จก.
ส่งเสริมเกษตรกรปลูกผัก ...
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จก.
จุดเริ่มต้นจนถึงวันแห่งความสำเร็จ...