new vision cpd88

iconapp001iconapp002iconapp003iconapp006annual2020iconapp020iconapp007iconapp004 1iconapp010

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

bullet greenประกาศสหกรณ์การเกษตรหนองกุงศรี จำกัด เรื่อง สอบราคาซื้อรถแทรกเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 95 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ( หน้า 1 ,หน้า 2new4
bullet greenประกาศสหกรณ์การเกษตรหนองกุงศรี จำกัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานตากขนาดไม่น้อยกว่า 16,000 ตารางเมตร (รายละเอียดnew4

tab activityicon all cat

 spokerman ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

bullet greenเอกสารบรรยายโครงการอบรมทางไกล​ (CONFERENCE)​ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง​ new4
     - กฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า pdf2new4
     - การกำกับและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงาน ปปง. pdf2new4
     - การปฏิบัติตามกฎหมาย AML/CTPF ไฟล์ PPT
     - รหัสสถาบันการเงินของสหกรณ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ไฟล์ pdf2 หรือ ค้นหาในเวบไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ URL new4
     - รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 7 pdf2 หรือ QR Code new4
     - ตัวอย่างนโยบายสหกรณ์ pdf2new4
     - แบบรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน แบบ ปปง.1-02 pdf2new4
     - แบบรายงานการทำธุรกรรมที่เหตุอันควรสงสัย แบบ ปปง.1-03 pdf2new4
     - แบบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการตามมาตรา 6(2) ปกร.03 wordnew4
     - แบบแจ้งข้อมูลของผู้มีหน้าที่รายงานเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือ ผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกำหนด

ตามมาตรา 6(3) ปกร.04 wordnew4 

bullet greenแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาความเข้มแข็งเพื่อยกระดับชั้นสหกรณ์ 
bullet greenการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561 
bullet greenขอเชิญชวนพี่น้องในกระบวนการสหกรณ์ร่วมบริจาคเงินเพื่อส่งไปช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่นที่ประสบภัยน้ำท่วม  

bullet greenมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยปี 2560 new4
bullet greenนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริต Link 

bullet greenแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ (เผยแพร่เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2560) 
bullet greenแผนปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

        - แผนที่ 1 การพัฒนาด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 
        - แผนที่ 2 การพัฒนาด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
bullet greenวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย การให้บริการ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัด
bullet greenรูปแบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (annual report) ไฟล์ประกอบ (FormAnnualReport2560FormCoopandAgriGroup)
bullet greenเอกสารประกอบการบรรยาย "การขับเคลื่อน Samart Agricultural Curve ปี 2561"
bullet greenเอกสารประกอบการบรรยาย "แนวทางการบริหารและจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562"
bullet greenเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ"แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561" 
bullet greenประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ 
bullet greenประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์

 spokerman ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

 

bullet greenประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของทางราชการ จำนวน 59 รายการ 
bullet greenประกาศประกวดราคาซื้อรถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 177 แรงม้า จำนวน ๑ คัน 
bullet greenประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน 
bullet greenแผนพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
bullet greenประกาศประกวดราคาซื้อรถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 177 แรงม้า จำนวน ๑ คัน 
bullet greenประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน 
bullet greenประกาศสหกรณ์การเกษตรคำม่วง จำกัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 
bullet greenประกาศสหกรณ์การเกษตรนาคู จำกัด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 
bullet greenประกาศสหกรณ์การเกษตรหนองกุงศรี จำกัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 
bullet greenประกาศสหกรณ์การเกษตรยางตลาด จำกัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 
bullet greenประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
bullet greenประกาศสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.กาฬสินธุ์ จำกัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 
bullet greenประกาศสหกรณ์การเกษตรคำม่วง จำกัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 
bullet greenการเสนอราคาโครงการงานจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1,2

meeting60

 ปีงบประมาณ 2564

bullet green ครั้งที่ 12/2564     รับรองรายงานการประชุม
bullet green ครั้งที่ 11/2564     รับรองรายงานการประชุม
bullet green ครั้งที่ 10/2564     รับรองรายงานการประชุม
bullet green ครั้งที่ 9/2564     รับรองรายงานการประชุม
bullet green ครั้งที่ 8/2564     รับรองรายงานการประชุม
bullet green ครั้งที่ 7/2564     รับรองรายงานการประชุม
bullet green ครั้งที่ 6/2564     รับรองรายงานการประชุม
bullet green ครั้งที่ 5/2564     รับรองรายงานการประชุม
bullet green ครั้งที่ 4/2564 
 รับรองรายงานการประชุม
bullet green ครั้งที่ 3/2564    รับรองรายงานการประชุม
bullet green ครั้งที่ 2/2564  รับรองรายงานการประชุม
bullet green ครั้งที่ 1/2564   รับรองรายงานการประชุม

 

ปีงบประมาณ 2563

bullet green ครั้งที่ 12/2563     รับรองรายงานการประชุม
bullet green ครั้งที่ 11/2563     รับรองรายงานการประชุม
bullet green ครั้งที่ 10/2563     รับรองรายงานการประชุม
bullet green ครั้งที่ 9/2563     รับรองรายงานการประชุม
bullet green ครั้งที่ 8/2563     รับรองรายงานการประชุม
bullet green ครั้งที่ 7/2563     รับรองรายงานการประชุม
bullet green ครั้งที่ 6/2563     รับรองรายงานการประชุม
bullet green ครั้งที่ 5/2563     รับรองรายงานการประชุม
bullet green ครั้งที่ 4/2563 
 รับรองรายงานการประชุม
bullet green ครั้งที่ 3/2563    รับรองรายงานการประชุม
bullet green ครั้งที่ 2/2563  รับรองรายงานการประชุม
bullet green ครั้งที่ 1/2563   รับรองรายงานการประชุม

     

ปีงบประมาณ 2562

bullet green  ครั้งที่ 1/2562            รับรองรายงานการประชุม
 bullet green  ครั้งที่ 2/2562   รับรองรายงานการประชุม
 bullet green  ครั้งที่ 3/2562   รับรองรายงานการประชุม
 bullet green  ครั้งที่ 4/2562   รับรองรายงานการประชุม
 bullet green  ครั้งที่ 5/2562   รับรองรายงานการประชุม
 bullet green  ครั้งที่ 6/2562   รับรองรายงานการประชุม
 bullet green  ครั้งที่ 7/2562   รับรองรายงานการประชุม
 bullet green  ครั้งที่ 8/2562 รับรองรายงานการประชุม
 bullet green  ครั้งที่ 9/2562  รับรองรายงานการประชุม
 bullet green  ครั้งที่ 10/2562   รับรองรายงานการประชุม
 bullet green  ครั้งที่ 11/2562   รับรองรายงานการประชุม
 bullet green  ครั้งที่ 12/2562   รับรองรายงานการประชุม 

กำลังโหลด...

แบบฟอร์มดาวน์โหลด 

ที่
ชื่อเรื่อง
ประเภทไฟล์
1.  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
   1.1 แบบฟอร์มรายงาน แผนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ
   1.2 Update Anti - Virus & Fix Tool
   1.3 แบบฟรอร์มการขอใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Wireless)
   1.4 แบบฟรอร์มเอกสารแจ้งซ่อม
2.  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
   2.1 คู่มือการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลบรรจุภัณฑ์และสินค้าสำหรับบุคคลทั่วไป
   2.2 รายงานผลการปฏิบัติงานสหกรณ์ปศุสัตว์ / ประมง สพส.
   2.3 แบบฟอร์มผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดกหาปุ๋ย
3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
   3.1 แบบฟอร์มรายงานผลความก้าวหน้าการปลูกต้นราชพฤกษ์
   3.2 แบบฟอร์มแผนงบประมาณขจัดความยากจนระดับประเทศ (กิจกรรมจัดที่ดินให้เกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์) เตรียมการประกาศสิ้นสภาพนิคมสหกรณ์
   3.3 แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อยื่นแบบ ป.ส.21
   3.4 แบบรายงานแผนงบประมาณขจัดความยากจนระดับประเทศ (กิจกรรมจัดที่ดินให้เกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์) นิคมสหกรณ์รูปการเช่าที่ดิน
4.  กลุ่มตรวจการสหกรณ์
   4.1 คู่มือปฏิบัติงานโครงการสหกรณ์ขนาดเล็ก
   4.2 โครงการประชุมสมาชิกสหกรณ์
   4.3 แบบข้อมูลและแผนสหกรณ์ขนาดเล็ก
   4.4 แบบใบสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ
 5.   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
   5.1 แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
   5.2 คำอธิบายแบบรายงาน กผง. 47-4 การส่งเสริมสหกรณ์นักเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ แบบโครงการหลวง
  6.   กองคลัง 
   6.1 รายงานสรุปผลการก่อหนี้ผูกพันของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546
   6.2 รายงานผลการก่อหนี้ผูกพันและแผน / ผล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
   6.3 รายงานผลการก่อหนี้ผูกพันและแผน/ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546
   6.4 แบบแจ้งหนี้ของผู้รับบำเหน็จบำนาญปกติที่ต้องชำระให้แก่บุคคลที่สาม ประจำเดือน
  7.   คู่มือ 
   7.1 คู่มือการส่งเสริมการตลาดเกษตรกร (Farmers Market)
   7.2 คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

 

สื่อสารคดี

Sara26Nov63 Sara14Jan63
สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จก.
ส่งเสริมเกษตรกรปลูกผัก ...
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จก.
จุดเริ่มต้นจนถึงวันแห่งความสำเร็จ...