new vision cpd88

iconapp001iconapp002iconapp003iconapp006annual2020iconapp020iconapp007iconapp004 1iconapp010

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

bullet greenประกาศสหกรณ์การเกษตรหนองกุงศรี จำกัด เรื่อง สอบราคาซื้อรถแทรกเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 95 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ( หน้า 1 ,หน้า 2new4
bullet greenประกาศสหกรณ์การเกษตรหนองกุงศรี จำกัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานตากขนาดไม่น้อยกว่า 16,000 ตารางเมตร (รายละเอียดnew4

tab activityicon all cat

แบบฟอร์มดาวน์โหลด 

ที่
ชื่อเรื่อง
ประเภทไฟล์
1.  กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
   1.1 แบบฟอร์มรายงาน แผนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ
   1.2 Update Anti - Virus & Fix Tool
   1.3 แบบฟรอร์มการขอใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Wireless)
   1.4 แบบฟรอร์มเอกสารแจ้งซ่อม
2.  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
   2.1 คู่มือการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลบรรจุภัณฑ์และสินค้าสำหรับบุคคลทั่วไป
   2.2 รายงานผลการปฏิบัติงานสหกรณ์ปศุสัตว์ / ประมง สพส.
   2.3 แบบฟอร์มผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดกหาปุ๋ย
3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
   3.1 แบบฟอร์มรายงานผลความก้าวหน้าการปลูกต้นราชพฤกษ์
   3.2 แบบฟอร์มแผนงบประมาณขจัดความยากจนระดับประเทศ (กิจกรรมจัดที่ดินให้เกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์) เตรียมการประกาศสิ้นสภาพนิคมสหกรณ์
   3.3 แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อยื่นแบบ ป.ส.21
   3.4 แบบรายงานแผนงบประมาณขจัดความยากจนระดับประเทศ (กิจกรรมจัดที่ดินให้เกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์) นิคมสหกรณ์รูปการเช่าที่ดิน
4.  กลุ่มตรวจการสหกรณ์
   4.1 คู่มือปฏิบัติงานโครงการสหกรณ์ขนาดเล็ก
   4.2 โครงการประชุมสมาชิกสหกรณ์
   4.3 แบบข้อมูลและแผนสหกรณ์ขนาดเล็ก
   4.4 แบบใบสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ
 5.   ฝ่ายบริหารทั่วไป 
   5.1 แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
   5.2 คำอธิบายแบบรายงาน กผง. 47-4 การส่งเสริมสหกรณ์นักเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ แบบโครงการหลวง
  6.   กองคลัง 
   6.1 รายงานสรุปผลการก่อหนี้ผูกพันของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546
   6.2 รายงานผลการก่อหนี้ผูกพันและแผน / ผล การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2546
   6.3 รายงานผลการก่อหนี้ผูกพันและแผน/ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546
   6.4 แบบแจ้งหนี้ของผู้รับบำเหน็จบำนาญปกติที่ต้องชำระให้แก่บุคคลที่สาม ประจำเดือน
  7.   คู่มือ 
   7.1 คู่มือการส่งเสริมการตลาดเกษตรกร (Farmers Market)
   7.2 คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

 

สื่อสารคดี

Sara26Nov63 Sara14Jan63
สหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จก.
ส่งเสริมเกษตรกรปลูกผัก ...
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จก.
จุดเริ่มต้นจนถึงวันแห่งความสำเร็จ...