วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรม เขต 10,11,12 ให้เกียรติบรรยายพิเศษในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ จัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนางสาวศุภลักษณ์ แร่เพ็ชร์ สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้ารับฟังการบรรยาย และแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม การแนะนำ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ในปี 2563 และให้ข้อเสนอแนะ พร้อมนำเสนอแนวทางของแต่ละกลุ่ม โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าอบรม เป็นข้าราชการและพนักงานราชการ ในสังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มงานวิชาการ จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์