วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายสดิษฐชัย หาญมนตรี สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.สงเปลือย) หมูที่ 14 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์