วันที่ 17 มีนาคม 2563 นางสาวศุภลักษณ์  แร่เพ็ชร์ สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นำโดย นางสาวกนกวรรณ ไชยพรม ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายระวิ กรแก้ว ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน และ นางสาวอนันทิกา คำชมภู ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาวสวนยาง กยท. ตำบลไค้นุ่น อ. ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมต่างๆตามที่กำหนด ทั้งนี้ สาระสำคัญในการประะชุมวันนี้มีวาระสำคัญ อาทิ เรื่องการกำหนดชื่อกลุ่มเกษตรกร และ เรื่องการพิจารณาเลือกตั้งคณะผู้ก่อต้ังสหกรณ์  ซึ่งในวันนี้ได้มีผู้ประสงค์จะเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมการประชุมจำนวน 79 คน ณ ศาลาวัดบ้านสันป่าแดง ต. ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ. กาฬสินธุ์

ทีมประชาสัมพันธ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ภาพ/ข่าว